uchwała 175/08


Uchwała Nr XVIII/ 175 /08
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 stycznia 2008 r.


w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIV/433/2001 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 11 października 2001 roku.


Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2007 Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1.


W uchwale nr XXXIV/433/2001 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 11 października 2001 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1. Otrzymuje brzmienie:


㤠1.
Zasady usytuowania miejsc sprzedaży

1. Ustala się zasadę, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży nie może być usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie następujących obiektów: placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, obiektów kultu religijnego, stacjonarnych zakładów leczniczych, domów pomocy społecznej, dworców kolejowych i dworca autobusowego.
2. Przedsiębiorca mający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może tworzyć ogródek gastronomiczno-piwny przed budynkiem, za zgodą właściciela lub zarządcy terenu.
3. Ogródek gstronomiczno-piwny nie może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników dróg, ani ograniczać ciągów pieszych poniżej 1,5 m szerokości.”


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-02-04 10:35:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-02-04 10:38:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki