uchwała 176/08

Uchwała Nr XVIII/ 176 /08
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 stycznia 2008r.


 
w sprawie: określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, przyznawanej nauczycielom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz określenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2008.

  Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ w związku z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela /j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 / oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków / Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430/ Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje:

§ 1

     W roku 2008 ustala się następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli, które będą objęte dofinansowaniem:
1) studia językowe dające kwalifikacje do nauczania języków obcych w danym typie szkoły,
2) studia magisterskie i  podyplomowe  na kierunkach zgodnych z potrzebami szkoły,
3) kursy kwalifikacyjne i doskonalące , seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub  placówki.

§ 2

1. Określa się na rok 2008 maksymalną kwotę dofinansowania opłat na kształcenie nauczycieli, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości:

1) studia językowe, o których mowa w § 1, pkt. 1 – do 80% faktycznych kosztów  za semestr,
2) studia magisterskie i podyplomowe, o których mowa w § 1, pkt. 2 – do 70% faktycznych kosztów  za semestr,
3) kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia, o których mowa w § 1, pkt. 3 – do  70% faktycznych kosztów całej  formy  doskonalenia.
4) kursy kwalifikacyjne i doskonalące związane z nowymi  pracowniami komputerowymi – warunkujące otrzymanie pracowni - mogą być refundowane w 100 %.
5) kwota dofinansowania nie może przekroczyć faktycznie poniesionych przez nauczyciela kosztów.

2. Dofinansowanie przyznawane jest przez dyrektora szkoły, przedszkola na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej z nauczycielem skierowanym na określoną formę kształcenie lub doskonalenia.

§ 3

Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, składa organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  w poprzednim roku budżetowym.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2008 roku.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr LIII/519/06 z dnia 23 października 2006r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

 

 

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-02-04 10:40:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-02-04 10:44:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki