uchwała 177/08

Uchwała Nr XVIII/ 177 /08
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 stycznia 2008r.


w sprawie: określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach , dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.


Na podstawie art.72 w zw. Z art. 91b ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia  8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) funduszu – należy przez to rozumieć fundusz świadczeń zdrowotnych;
2) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w przedszkolu, szkole,  dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz
    nauczyciela emeryta i rencistę.


§ 2

1. Do korzystania z pomocy zdrowotnej uprawnieni są nauczyciele zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz nauczyciele emeryci i renciści.
2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w formie pieniężnej zapomogi bezzwrotnej.
3. Zapomoga bezzwrotna dla danego nauczyciela może być przyznana raz w roku budżetowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana częściej niż raz w roku budżetowym.
4. Burmistrz Miasta w porozumieniu ze związkami zawodowymi może powołać komisję do spraw podziału środków finansowych na cele zdrowotne dla nauczycieli , zwaną dalej Komisją Zdrowotną.
5. W skład Komisji Zdrowotnej wchodzi przedstawiciel Burmistrza Miasta jako przewodniczący , po jednym nauczycielu ze wszystkich przedszkoli i szkół, oraz przedstawiciel organizacji związkowej.

§ 3

1. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki zabezpiecza środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 % planowanych na dany rok budżetowy wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
2. Obsługę finansową środków funduszu prowadzi  Wydział Edukacji  Urzędu Miejskiego.

§ 4

1. Pomoc zdrowotna może być przyznana w szczególności  w związku z :
1) przewlekłą chorobą nauczyciela;
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym połączonym z koniecznością dalszego leczenia w domu;
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym;
4) koniecznością zakupu szkieł korekcyjnych;
5) koniecznością zakupu leków specjalistycznych lub sprzętu medycznego  związanego z leczeniem.

2. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej jest uzależniona od:
1) rodzaju i przebiegu choroby oraz okoliczności wpływających na sytuację materialną nauczyciela ( np.: konieczność stosowania specjalistycznej diety, zapewnienie choremu dodatkowej opieki itp.;
2) wysokość udokumentowanych poniesionych kosztów leczenia;
3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela.

3. Nauczyciele mogą ubiegać się o refundację następujących rodzajów świadczeń:
1) zakup leków lub sprzętu medycznego;
2) zabieg medyczny;
3) pobyt w zakładzie opieki zdrowotnej;
4) leczenie specjalistyczne;
5) pobyt na turnusach rehabilitacyjnych lub koszty usług rehabilitacyjnych.

§ 5

1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela , z zastrzeżeniem ust. 3, wniosku na druku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały,

2. Do wniosku należy dołączyć:
1) Oświadczenie  o stanie zdrowia nauczyciela;
2) Dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia bądź kwotę przewidywanych kosztów leczenia;
3) Oświadczenie o dochodach brutto przypadających na członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej.

3. Wniosek o przyznanie nauczycielowi pomocy zdrowotnej może złożyć dyrektor szkoły, w której nauczyciel pracuje, organizacja związkowa, opiekun,  jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie.

§ 6

Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.


§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-02-04 10:52:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-02-04 11:17:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki