uchwała 178/08

Uchwała Nr XVIII/178/08
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 stycznia 2008r.

w sprawie: udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.


   Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 1, 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( j.t. Dz. U.  z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm. Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje:

§ 1

1. Niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi,  otrzymują dotacje z budżetu gminy.
2. Dotacje , o których mowa w ust. 1 przysługują na każdego ucznia pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę lub przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
3. Do wyliczenia kosztów, w przeliczeniu na  jednego ucznia przedszkola, nie bierze się pod uwagę środków przeznaczonych na inwestycje i remonty.

§ 2

1. Dotacja przekazywana jest w 12 ratach  miesięcznych w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub przedszkola.
2. Osoba prowadząca w terminie do dnia 15 każdego miesiąca informuje dotującego o aktualnej liczbie uczniów w danym miesiącu.
3. Osoba prowadząca dwa razy w roku ( po zakończeniu półrocza i po zakończeniu roku ) przedstawi dotującemu rozliczenie wykorzystania dotacji.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-02-04 11:21:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-02-04 11:23:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki