uchwała 179/08

Uchwała nr XVIII/ 179 /08
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 stycznia 2008r.

w sprawie: zaliczenia niektórych dróg na terenie m. Nowy Dwór Maz. do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn.zm.), w związku z art. 7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządu powiatu w Nowym Dworze Maz.  – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:


§ 1.

Zaliczyć do kategorii dróg gminnych niżej wymienione ulice w Nowym Dworze Mazowieckim:
1. ul. Segmentowa,
2. ul. Księcia Ziemowita III,
3. ul. Dębowa,
4. ul. Zielona,
5. ul. Pogodna,
6. ul. Cicha.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.


§ 3.

1. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-02-04 11:27:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-02-04 11:29:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki