uchwała 180/08

Uchwała Nr XVIII/180/08
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 stycznia 2008r.

w sprawie: nadania nowych nazw ulic na terenie m. Nowy Dwór Maz.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn.zm.) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadać nazwy nowoprojektowanym drogom gminnym w Nowym Dworze Mazowieckim:
1. ulica nr 1 – przedłużenie ul. Akacjowej
2. ulica nr 2 – ul. Kasztanowa
3. ulica nr 3 – ul. Świerkowa
4. ulica nr 4 – ul. Kalinowa
5. ulica nr 5 – ul. Jarzębinowa


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3.

1.Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-02-04 11:34:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-02-04 11:36:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki