uchwała 181/08

Uchwała nr XVIII/ 181 /08
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 stycznia 2008r.


w sprawie: zaliczenia niektórych dróg na terenie m. Nowy Dwór Maz. do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn.zm.), w związku z art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 nr 19 poz. 115, z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządu powiatu w Nowym Dworze Maz. – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:


§ 1.

Zaliczyć do kategorii dróg gminnych niżej wymienione ulice w Nowym Dworze Mazowieckim oznaczone na załączniku mapowym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały:

1. ulica nr 1 – przedłużenie ul. Akacjowej
2. ulica nr 2 – ul. Kasztanowa
3. ulica nr 3 – ul. Świerkowa
4. ulica nr 4 – ul. Kalinowa
5. ulica nr 5 – ul. Jarzębinowa.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.


§ 3.

1. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

 

 

 

 

 

 

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-02-04 11:39:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-02-04 14:26:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki