Uchwała V/38/07

Uchwała Nr V/ 38 /2007

Rady Miejskiej w  Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 30 stycznia 2007 r.

 

w sprawie: zmian w  budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2007.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2007r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :

a/ zwiększa dochody budżetu miasta na 2007 r. o kwotę 2.427.003 zł.

Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi  79.047.198 zł.

§ 2

1. Wprowadza zmiany w planie wydatków  budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2007r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały :

a/ zmniejsza wydatki budżetu miasta na 2007 r. o kwotę 210.928 zł.

b/ zwiększa wydatki budżetu miasta na 2007 r. o kwotę 2.637.931.zł.

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi  98.792.265 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 3

1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 257.920 zł, zgodnie załącznikiem nr 7.

§ 5

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2007 roku i lata następne.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

1.        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

2.        Uchwała podlega ogłoszeniu.

                                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                        Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Żuk Artur
(2007-02-12 10:43:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2007-02-12 10:50:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki