Uchwała V/39/07

U C H W A Ł A    Nr V/39/2007

 

Rady Miejskiej  w  Nowym Dworze Mazowieckim

 

                z  dnia  30 stycznia 2007 r.

 

 

w sprawie: odwołania Sekretarza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska  w Nowym  Dworze  Mazowieckim  uchwala  co następuje:

 

§ 1

 

Odwołuje się Pana Włodzimierza Laura ze stanowiska Sekretarza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, na wniosek Burmistrza Miasta.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Żuk Artur
(2007-02-12 10:53:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2007-02-12 11:08:11)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki