Uchwała V/41/07

Uchwała Nr V/ 41/2007

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia  30 stycznia 2007r.

 

 

w sprawie: uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź  zm 1/, art.5 ust.3 ustawy

 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z póź. zm.2/  Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

 

Uchwala się program i zasady współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

w 2007 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

Program i zasady współpracy Gminy Nowy Dwór Mazowiecki

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok

§ 1

Partnerami współpracy w programie mogą być:

1.  Organizacje pozarządowe zdefiniowane w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873).

2.           Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego

w Rzeczypospolitej Polskiej o stosunku Państwa do innych kościołów

i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3.     Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

Podmioty wymienione w punkcie 2 i 3 w Programie określa się jako „podmioty”.

 

§ 2

Cele programu:

1. Określenie i wprowadzenie ujednoliconych i czytelnych obszarów współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, które podejmując działania realizują zadania gminy wynikające z odrębnych przepisów.

2.           Integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art.4 ustawy.

3.           Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego.

Realizacja powyższych celów opiera się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

§ 3

Zakres współpracy:

1.     Gmina realizuje zadania własne współpracując z organizacjami pozarządowymi       i podmiotami w zakresie:

1)   pomocy społecznej obejmującej:

-         pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

-         świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych,

-         pomoc dla stowarzyszeń działających na rzecz osób
niepełnosprawnych, bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym,

-         pomoc w organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży

 

Zasady i tryb współpracy w obszarze zadań opieki społecznej określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

30 czerwca 2000r. w sprawie szczególnych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej.

2)  porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez:

-         propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodami,

-         ochronę osób kąpiących się i przebywających nad wodami w sezonie letnim w granicach administracyjnych Miasta;

3)  przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez:

-         działania  opiekuńczo-wychowawcze  oraz profilaktyczne prowadzone  przez ogniska, świetlice, inne  placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży,

-         dożywianie dzieci przebywających w placówkach i ogniskach opiekuńczo-wychowawczych realizujących program profilaktyczno-wychowawczy;

4)  przeciwdziałania uzależnieniom poprzez:

-         prowadzenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla rodzin z problemem uzależnienia lub przemocy,

-         prowadzenie poradnictwa oraz działalności informacyjno-edukacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych,

-         prowadzenie działań na rzecz ochrony przed przemocą w rodzinie,

-         prowadzenie  profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a także działań skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, oraz pochodzących z rodzin z problemem uzalkoholowym,

-         współdziałanie przy organizacji kampanii o charakterze miejskim i ogólnopolskim;

 

Zadania gminy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, innym uzależnieniom, przemocy określa Rada Miasta w uchwale przyjmującej „Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy" na rok 2007 - na podstawie ustawy

z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U z 2002r. Nr 147, poz. 1231, z póź. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179 z 2005 r., poz. 1485 z póź. zm.), ustawy z dnia 20 września 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180 z 2005r., poz. 1493 z póź. zm. )

5)  upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki poprzez:

-         współpracę z klubami sportowymi w zakresie  organizacji i szkolenia dzieci i młodzieży do wieku juniora w różnych dyscyplinach sportowych, współpracę z klubami sportowymi w zakresie organizacji wyjazdów drużyn i zawodników na zawody rangi  centralnej, tj. ćwierć finałów, pół finałów i finałów mistrzostw Polski,

-         współpracę w zakresie upowszechniania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych wśród mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego, akcji „ Lato i Zima w Mieście ",

-         współorganizowanie  rozrywek i zawodów szkolnych i międzyszkolnych,

-    współpracę ze stowarzyszeniami w zakresie organizacji zawodów i turniejów sportowych, rajdów i innych imprez krajoznawczych,

-         tworzenie warunków do prowadzenia działalności statutowej klubom sportowym i stowarzyszeniom, w tym udostępnianie gminom obiektów sportowych,

-         pomoc w organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych,

-         pomoc w organizacji wyjazdów dzieci niepełnosprawnych na zawody sportowe poza obszarem Miasta,

-         wspieranie działań związanych z wymianą sportową dzieci i młodzieży z miastem partnerskim;

6)  ekologii i dziedzictwa przyrodniczego poprzez:

-         współpracę w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej,

-         organizowanie edukacji ekologicznej podczas letnich wyjazdów dzieci i młodzieży,

-         prowadzenie konserwacji zieleni na cmentarzu fortecznym w Modlinie Twierdzy,

-         współpracę w zakresie organizacji konkursów wiedzy o tematyce ekologicznej;

 

Zadania w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska  (Dz. U. Z 2006r., Nr 129, poz. 902, z póź. zm.), zadania finansowane są z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

7)  edukacji kulturalnej poprzez:

-         wzbogacanie form upowszechniania kultury poprzez organizacją festiwali, przeglądów, koncertów artystycznych,

-         organizację konkursów, warsztatów i wystaw,

-         współdziałanie przy organizacji imprez kulturalnych o różnym zasięgu, promujących miasto,

-         promowanie lokalnej twórczości;

8)  ochrony i promocji zdrowia poprzez:

-         edukację,

-         umożliwienie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej.

2. Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone organizacjom pozarządowym i podmiotom, może być dokonane na wniosek Burmistrza Miasta, po akceptacji go przez Radę Miejską w drodze zmiany uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Mazowiecki z organizacjami oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

3. Obszary współpracy zostały zidentyfikowane na podstawie zadań publicznych określonych w ustawie oraz na podstawie zakresu zadań publicznych realizowanych w 2005r., zgodnie z zawartymi umowami.

§ 4

Zasady współpracy:

1. Współpraca Miasta Nowy Dwór Mazowiecki może odbywać się w następujących formach:

a)     zlecenia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

-           w formie powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

-            wsparcia takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

b)      wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

c)       tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów oraz przedstawicieli wybranych ze składu Rady Miejskiej i przez Burmistrza Miasta,

d)              wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań służących zaspokajaniu potrzeb,

e)                pomocy dla organizacji w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł, zwłaszcza pomoc w poszukiwaniu przez organizację pozarządową partnerów zagranicznych i środków z funduszy międzynarodowych.

 

2.            Powierzanie oraz wspieranie zadań, o których mowa w ust. 1 a, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

3.            Organizacje pozarządowe oraz podmioty, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 11 ust. 2 ustawy, zobowiązane są do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a gmina zobowiązuje  się do przekazania na realizację zadania środki publiczne w formie dotacji.

4.            Powierzenie zadań może nastąpić w innym trybie niż w otwartym konkursie jeżeli zadanie może zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach (w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy – prawo zamówień publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania).

§ 5

1.  Organizacje pozarządowe i podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę na realizację zadań publicznych.

2.           W przypadku złożenia oferty, o której mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta w   terminie 2 miesięcy:

- rozpatruje celowość realizacji zadania,

- informuje o podjętej decyzji.

W przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania, informuje składającego ofertę o trybie zlecenia zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.

§ 6

Oferta na realizację zadania, złożona przez podmiot poza konkursem, powinna być zaopiniowana przez właściwy wydział urzędu i członka kierownictwa urzędu bezpośrednio nadzorującego realizację zadania.

 

§7

Zakres finansowy zadań publicznych gminy realizowanych z udziałem organizacji pozarządowych i podmiotów, wyznacza przyjęty przez Radę Miejską budżet na 2006r. w uchwalonym planie wydatków.

§8

1.   Warunkiem zlecenia przez gminę organizacji pozarządowej zadania oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania ( Dz. U. Nr 193, poz. 1891), a w przypadku zadania z zakresu pomocy społecznej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 55, poz. 662).

2. Umowa powinna zawierać w szczególności:

1)  oznaczenie stron umowy,

2)               przedmiot umowy (opis zadania, termin jego wykonania),

3)               wysokość i terminy przekazywania środków,

4)               formę i terminy rozliczania przekazanych środków,

5)               zapisy dotyczące nadzoru sprawowanego przez właściwy merytorycznie wydział (równorzędną komórkę organizacyjną) urzędu lub członka kierownictwa urzędu),

6)               zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji,

 

7)               zapisy dotyczące rozwiązania umowy oraz konsekwencji dla stron w przypadku niewywiązania się z postanowień umowy,

8)       termin i zakres sprawozdania z wykonania zadania.

 

§ 9

 

1.     Wykonanie zleconego zadania oraz sposób wykorzystania przyznanej dotacji każdorazowo nadzoruje właściwy wydział (równorzędna komórka organizacyjna urzędu lub członek kierownictwa urzędu) nadzorujący realizację zadania.

2.     Nadzór o którym mowa w ust. 1 polega w szczególności na ocenie:

1/ stanu realizacji zadania,

2/ rzetelności i jakości wykonania zadania,

3/ prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania,

4/ prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy..

3.   Kontrolę wykorzystania dotacji prowadzi naczelnik odpowiedzialny za realizację zadania lub wyznaczony przez Burmistrza pracownik urzędu.

4.   Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz U. Nr 193, poz. 1891), a w przypadku zadania z zakresu pomocy społecznej według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz.U. Nr 55, poz. 662).

5.   Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

§ 10

Podmioty odpowiedzialne za opracowania i realizację programu:

1.  Rada Miejska w zakresie:

1/ wytyczenia kierunków i obszarów współpracy  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

2/ określania corocznie wysokości środków w budżecie miasta z przeznaczeniem na realizację współpracy w obszarach określonych w „Programie",

2. Burmistrz Miasta zakresie:

1/ podejmowania decyzji o kierunkach współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

2/ dysponowania środkami na ten cel w ramach budżetu Miasta,

3/ ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,

4/ zawierania umów zlecenia o powierzenie wykonania zadania i umów wsparcia zadań w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielenia dotacji z budżetu Miasta w ramach uchwalonego budżetu.

3. Zastępcy Burmistrza w zakresie:

1/ utrzymywania bieżących kontaktów z organiza1/ utrzymywania bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

2/ wprowadzenia i prawidłowego funkcjonowania współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

3/ koordynowania realizacji i promocja programu współpracy

4. Merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w zakresie:

1/ przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego,

2/ dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności oferty,

3/ sporządzania opinii dotyczącej zakresu oferty i przedłożenia jej Burmistrzowi Miasta,

4/ informowania oferentów o zatwierdzonych przez Burmistrza wynikach rozpatrzenia ofert,

5/ publikowania wyników rozpatrzonych ofert,

6/ sporządzania umów,

7/ kontroli realizacji zadań, oceny sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych podmiotom wyłonionym w drodze konkursu.

5. Skarbnik Miasta w zakresie:

1/ pomocniczości w przeprowadzaniu kontroli finansowej realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom,

2/ przedstawiania Burmistrzowi Miasta uwag i wniosków w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących spraw finansowych.

 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Żuk Artur
(2007-02-12 11:11:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2007-02-21 10:43:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki