Uchwała V/42/07

UCHWAŁA Nr V/42/07

Rady Miejskiej Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2007 r.

 

w sprawie:  zatwierdzenia  taryfy  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe

                   odprowadzanie  ścieków

 

Na  podstawie  art.  24  ust. 1,3,7,10  ustawy  z  dnia 7 czerwca  2001 r. o  zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę   i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  /Dz.U.Nr 123 poz.858 z 2006r./, w  związku  z wnioskiem  Zakładu  Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o.  w  Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2006 r. uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza   się   taryfę   dla   zbiorowego   zaopatrzenia   w   wodę   i  zbiorowego odprowadzania  ścieków  na  terenie  Gminy  Nowy  Dwór  Mazowiecki  dla   grup odbiorców:

 

L.p

 

Wyszczególnienie

Taryfa

 wielkość cen i stawek

 zł/odbiorcę/m-c

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaje cen i stawek

 

netto

Brutto

/z 7% VAT/

1.

Grupa 1

Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym.

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz użytkownicy lokali użytkowych usługowych i handlowych

 

- cena wody  zł/m3

- cena ścieków zł/m3

- stawka opłaty     

 abonamentowej  woda zł

- stawka opłaty 

 abonamentowej ścieki zł

 

2,10

3,50

 

2,10

 

2,10

 

2,25

3,74

 

2,25

 

2,25

2.

 

 

Grupa 2

Zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

- cena wody  zł/m3

- cena ścieków zł/m3

- stawka opłaty    

 abonamentowej  woda zł

- stawka opłaty 

 abonamentowej ścieki zł

2,40

4,14

 

14,0

 

14,0

2,57

4,42

 

14,98

 

14,98

3.

Grupa 3

Przemysł pozostały i pozostałe usługi

 

 

- cena wody  zł/m3

- cena ścieków zł/m3

- stawka opłaty    

 abonamentowej  woda zł

- stawka opłaty 

 abonamentowej ścieki zł

2,40

4,14

 

14,0

 

14,0

2,57

4,43

 

14,98

 

14,98

4.

Grupa 4

Gmina rozliczana za ilość wody dostarczonej do zdrojów publicznych , do zraszania ulic i publicznych terenów  zielonych, do zasilania fontann oraz za ilość wody pobranej przez jednostki straży pożarnej do celów p.poż.

- cena wody  zł/m3

- stawka opłaty    

 abonamentowej  woda zł

 

2,20

 

38,0

2,35

 

40,66

 

 

§2

Taryfa  określona  w  §1 obowiązuje  przez  rok  tj. od dnia 1 marca 2007 r. do dnia 28 lutego 2008 r.

§3

Z dniem 28 lutego 2007 r.  przestaje  obowiązywać  taryfa  wprowadzona  zgodnie z   zapisem  art.  24  ust.  8  i  9  ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001 r.  o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72 poz. 747 z póź. zm./.

§4

Wykonanie     uchwały     powierza     się    Zarządowi    Zakładu   Wodociągów   i Kanalizacji  Sp. z o.o.  w Nowym  Dworze  Mazowieckim.

 

§5

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ogłasza taryfy w „Tygodniku Nowodworskim” i na tablicach ogłoszeń  na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki w terminie do 7 dni od dnia podjęcia Uchwały.

 

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 marca 2007r.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Krzysztof Bisialski

 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Żuk Artur
(2007-02-12 11:23:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2007-02-12 11:24:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki