Uchwała V/44/07

Uchwała Nr  V/ 44 /07

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia  30 stycznia 2007r.

 

 

w sprawie : uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2007r.

 

 

Na podstawie art.18, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. Nr. 142 z 2001r., poz. 1591 z późn. zm.)   -  Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje :

 

 

§  1.

 

 

Uchwalić plan pracy Rady Miejskiej na 2007r. w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

 

 

§  2.

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

PLAN  PRACY  RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWYM  DWORZE  MAZOWIECKIM  NA  2007 rok

 

 

Nr kolejny Sesji

Tematyka

Termin realizacji

Uwagi

- /z udziałem :/

 

 

  V

 

1.      Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

2.      Przyjęcie planów pracy Komisji Rady na 2007r.

3.      Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2007r.

 

 

 

Styczeń 2007r.

Burmistrz Miasta

 

Komisje Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej

   

 

 

  VI

 

1.      Zapoznanie się z projektem Regulaminu utrzymania czystości             i porządku w gminie.

2.      Zapoznanie się z projektem Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

3.      Informacja na temat funkcjonowania targowisk miejskich.

 

 

 

 

Luty 2007 r.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta

 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

 

 VII

 

1.      Informacja na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych.

2.      Informacja na temat dotychczasowej działalności programów unijnych.

3.      Realizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

4.      Informacja Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta na temat przygotowanych przetargów w roku 2007.

 

 

 

 

    Marzec 2007 r.

 

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

 

Burmistrz Miasta

    

 VIII

 

 

1.      Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2006.

2.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

3.      Przyjęcie informacji na temat realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2006.

 

 

    

  Kwiecień 2007 r.

 

 

Burmistrz Miasta

Komisja Rewizyjna

Komisje Rady Miejskiej.

 

 

 IX

 

1.      Informacja na temat problemów istniejących w placówkach oświatowych na terenie miasta – zjawiska patologiczne.

2.      Informacja na temat funkcjonowania dziecięcych i młodzieżowych kół oraz organizacji.

3.      Informacja na temat organizacji Dnia Dziecka oraz Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.

4.      Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2007/2008. 

 

 

 

       Maj  2007 r.

 

 

 

Burmistrz Miasta

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

   

 

 

  X

 

 

1.      Informacja na temat bezrobocia na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

2.      Informacja na temat polityki proinwestycyjnej prowadzonej przez Urząd Miejski.

3.      Informacja na temat realizacji „:Strategii Rozwoju Miasta”.

4.      Informacja na temat działalności placówek realizujących zadania z zakresu sportu i rekreacji.

5.      Informacja o przygotowaniu terenów rekreacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i porządku oraz funkcjonowanie kąpieliska miejskiego przy WOPR.

 

 

 

 

   Czerwiec 2007r.

 

Burmistrz Miasta

 

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 

Komisja Porządku Publicznego, Zdrowia        i Spraw Społecznych.

 

 

   XI

 

1.      Informacja Burmistrza Miasta na temat działalności – kondycji spółek gminnych: ZWiK, ZEC, ZBK-TBS.

2.      Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o przeprowadzonych kontrolach oraz wnioskach pokontrolnych.

 

 

 

 Lipiec  2007r.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta

 

Komisja Rewizyjna

 

  XII

  

 

1.      Działalność organizacji i stowarzyszeń społecznych na terenie miasta oraz współpraca z Radą Miejską i Burmistrzem Miasta . Realizacja zadań powierzonych przez gminę.  

 

 

Sierpień 2007r.

 

 

Burmistrz Miasta

 

 

  XIII

 

1.      Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007r.

2.      Informacja na temat mienia komunalnego – stan, zarządzanie         i plany przyszłościowe. 

 

 Wrzesień 2007r.

 

Burmistrz Miasta

 

 

  XIV

 

1.      Informacja na temat przeprowadzonej akcji letniej dla dzieci         i młodzieży na terenie miasta oraz wyjazdowej ( kolonie i inne formy wypoczynku organizowane przez Urząd Miejski oraz organizacje i stowarzyszenia, które otrzymały na ten cel dotacje z budżetu miasta)

2.      Informacja na temat funkcjonowania placówek kulturalnych          i sportowych: NOSiR, NOK,MBP , przez cały rok szkolny oraz podczas wakacji

 

 

 

.

 

 

 

Październik 2007r.

 

 

 

Burmistrz Miasta

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 

 

 

  XV

 

1.      Informacja na temat realizacji „Miejskiego Programu Gospodarki Odpadami” oraz funkcjonowanie Mazowieckiego Związku Komunalnego „Czyste Mazowsze”.

2.      Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami.

 

 

Listopad  2007r.

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta

 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.

 

 XVI

 

1.      Sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej.

2.      Przyjęcie budżetu miasta na rok 2008.

3.      Przyjęcie planów pracy komisji Rady Miejskiej na 2008r.

4.      Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2008r.

 

 

  Grudzień 2007r.

 

Komisje Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta

Przewodniczący Rady Miejskiej.

 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Żuk Artur
(2007-02-12 11:40:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2007-02-12 11:57:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki