Uchwała V/43/07

UCHWAŁA  NR V/43/07

Rady Miejskiej Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 30 stycznia 2007

 

w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń  

                  wodociągowych i kanalizacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim  

                  na lata 2007-2010

 

 

         Na podstawie art. 21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz.  747 z p.zm.), z 2002r Nr 113 poz.984, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808) w związku z wnioskiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdzić wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim na lata 2007 – 2010.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Żuk Artur
(2007-02-12 12:00:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2007-02-12 12:02:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki