Uchwała V/46/07

Uchwała Nr  V/ 46 /07

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 30 stycznia 2007r.

 

 

w sprawie przyznania dotacji z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rzecz Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje:

 

 

§1

Przyznaje się w ramach środków finansowych przekazanych na realizację określonego Umową o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, projektu „Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek” dotację na łączna kwotę 183.350,00 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) na rzecz Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

 

§ 2

Przekazanie dotacji, o której mowa w §1 oraz sposób jej rozliczenia nastąpi na podstawie odrębnej umowy.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Żuk Artur
(2007-02-12 12:16:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2007-02-12 12:16:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki