☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 30.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarzadzenie nr 14/07

Zarzadzenie Nr 14/07

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 9 lutego 2007 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2007. 

              Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 173 ust. 5, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr IV /28 /2006 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim       z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2007,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2007:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
630     TURYSTYKA 170 743 9 500 9 500 170 743 Korekta wysokości środków na realizację projektu pn. "Baltic Culture and Tourism Route Fortresses" w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III B BSR - opracowania  związane z Twierdzą Modlin 
  63095   Pozostała działalność 170 743 9 500 9 500 170 743
    4308 Zakup usług pozostałych 21 090 7 000   14 090
    4309 Zakup usług pozostałych 7 030 2 500   4 530
    4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 710   7 000 8 710
    4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 570   2 500 3 070
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 783 308 0 5 650 7 788 958 Środki z rezerwy ogólnej - zakup znaków opłaty sądowej
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ) 6 582 633 0 5 650 6 588 283
    4430 Różne opłaty i składki 27 000   5 650 32 650
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA 2 485 106 500 500 2 485 106 Przeniesienia środków z zakresu realizacji zadań zleconych związane z konserwacją syren alarmowych 
  75414   Obrona cywilna 10 300 500 500 10 300
    4270 Zakup usług remontowych  1 000   500 1 500
    4300 Zakup usług pozostałych 1 500 500   1 000
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 1 452 500 5 650 0 1 446 850 Rozdysponowanie rezerwy ogólnej do  dz. 750 r.75023 § 4430
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 1 450 000 5 650 0 1 444 350
    4810 Rezerwy 1 450 000 5 650   1 444 350
      ~ REZERWA OGÓLNA 450 000 5 650   444 350
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 29 172 693 57 076 57 076 29 172 693 W tym:
  80101   Szkoły podstawowe 10 671 057 2 000 2 000 10 671 057 1/Przeniesienia związane z funkcjonowaniem SP-3, SP-5 i SP-7
    4300 Zakup usług pozostałych 109 659 2 000   107 659
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000   2 000 3 000
  80104   Przedszkola 4 579 045 2 050 2 050 4 579 045 2/ Przeniesienia związane z funkcjonowaniem PP-1, PP-2, PP-3 i  PP-4
    4300 Zakup usług pozostałych 56 675 2 050   54 625
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600   2 050 2 650
  80110   Gimnazja 11 421 591 2 600 2 600 11 421 591 3/ Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem PG-1, PG-2 i  PG-3
    4300 Zakup usług pozostałych 73 612 2 600   71 012
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500   2 600 4 100
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 146 414 50 426 50 426 146 414 4/ Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem placowek oświatowych
    4300 Zakup usług pozostałych 50 426 50 426   0
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 227   50 426 80 653
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 954 999 1 000 1 000 954 999  
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 69 299 1 000 1 000 69 299 Przeniesienia środków zwiazane z wypłatą zasiłku szolnego 
    3240 Stypendia dla uczniów 20 000   1 000 21 000
    3260 Inne formy pomocy dla uczniów 20 000 1 000   19 000
Ogółem wydatki : 98 792 265 73 726 73 726 98 792 265  

§ 2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r., po dokonaniu zmian w planie wydatków budżetowych niniejszym zarządzeniem,  stanowią załącznik nr 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2007-03-30 15:09:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2007-03-30 15:14:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239088