☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 30.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie 30/07

Zarządzenie Nr 30/2007

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 28 marca 2007

 

w sprawie: wymagań dla przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych

                    i nieczystości ciekłych 

                       

         Na podstawie art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008) oraz §2, §3, §4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. Nr 5, poz. 33) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki podaje do publicznej wiadomości:

 

§ 1

 

Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie lub zmianę zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

§ 2

 

1.      Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki powinien spełniać następujące wymagania:

a)     Posiadać zaplecze techniczno - biurowe,

b)    Posiadać odpowiednią ilość specjalistycznych środków transportu, urządzeń technicznych przystosowanych do bezpyłowego odbierania i transportu odpadów komunalnych, gwarantujących ciągłość świadczenia usług w przypadku awarii,

c)     Wyposażyć tabor specjalistyczny w narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,

d)    Oznakować nazwą przedsiębiorcy tabor specjalistyczny oraz inne urządzenia i sprzęt jak również pojemniki w sposób trwały i widoczny,

e)     Podać wykaz taboru specjalistycznego i innych środków technicznych, które zapewnią bezpieczny odbiór i transport odpadów do miejsc ich unieszkodliwienia i odzysku,

f)      Posiadać tytuł prawny do bazy transportowo-magazynowej,

g)     Posiadać pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą zaplecza technicznego i miejsca garażowania pojazdów,

h)    Posiadać wszelkie wymagane prawem zezwolenia niezbędne do świadczenia usług w zakresie transportu, zbierania oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub udokumentować gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsce unieszkodliwiania odpadów powinno być zgodne z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego,

i)       Wskazać miejsca wykonywania mycia i dezynfekcji taboru specjalistycznego (samochodów) oraz pojemników, wyposażone w odpowiednie urządzenia chroniące środowisko,

j)       Przedłożyć aktualny (tj. wydany lub potwierdzony na 6 m-cy przed złożeniem wniosku) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnej z zakresem działalności objętej wnioskiem,

k)     Zapewnić i dostarczyć właścicielom nieruchomości określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki urządzenia do zbierania odpadów komunalnych w tym także do prowadzenia selektywnej zbiórki,

l)        Zapewnić odbiór z zabudowy jednorodzinnej jak i wielorodzinnej nie segregowanych odpadów komunalnych oraz wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów,

ł)   Posiadać środki techniczne umożliwiające prowadzenie odpowiedniej ewidencji  i dokumentacji odebranych odpadów komunalnych oraz ewidencjonowanie odpadów zebranych selektywnie,

2.      Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie lub zmianę posiadanego zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien złożyć wniosek wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 

1.      Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki powinien spełniać następujące warunki:

a)     Posiadać zaplecze techniczno-biurowe

b)    Posiadać sprzęt samochodowy - pojazdy asenizacyjne przystosowane do bezpiecznego dla środowiska i ludzi opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych,

c)     Posiadać inny sprzęt specjalistyczny i urządzenia techniczne służce min. do dezynfekcji zbiorników bezodpływowych,

d)    Samochody asenizacyjne powinny spełniać wymogi rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. nr 193, poz. 1617) i gwarantować bezpieczeństwo, estetykę i higienę podczas świadczenia usług,

e)     Podać wykaz posiadanych wozów asenizacyjnych i sprzętu specjalistycznego,

f)      Udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną przy ul. Długiej 3 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim Sp.zo.o z siedzibą przy ul. Gen. Berlinga 100,

g)     Oznakować nazwą przedsiębiorcy tabor specjalistyczny w sposób trwały i widoczny,

h)    Przedłożyć aktualny (tj. wydany lub potwierdzony na 6 m-cy przed złożeniem wniosku) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnej z zakresem działalności objętej wnioskiem,

i)       Świadczyć usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych z zachowaniem estetyki, higieny oraz dbałości o szczelność wozów asenizacyjnych,

j)       Zapewnić opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych z obsługiwanych na podstawie umów nieruchomości zabudowanej w czasie nie dłuższym niż 36 godzin od zgłoszenia,

k)     Wskazać miejsca wykonywania mycia i dezynfekcji taboru specjalistycznego (samochodów), wyposażone w odpowiednie urządzenia chroniące środowisko.

2.      Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie lub zmianę posiadanego zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien złożyć wniosek wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

 

1.      Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki są zobowiązani do:

a)     Zawierania umów z każdym właścicielem nieruchomości położonej w obszarze wykonywanej działalności, który zgłosi chęć jej zawarcia na odbieranie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych - z uwzględnieniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów prawa miejscowego wydanych na podstawie tej ustawy,

b)    Sporządzania i przekazywania Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca:

·        wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

·        wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły,

·        wykazy powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości,

c)     Sporządzania i przekazywania Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki informacji dotyczących:

·        masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru objętego działalnością w terminie do dnia 1 lutego za poprzedni rok kalendarzowy,

·        sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów odebranych odpadów komunalnych,

·        masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania

d)    Wystawiania dokumentu poświadczającego wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych lub opróżniania zbiornika bezodpływowego tj. dowodu zapłaty,

e)     Prowadzenia odpowiedniej dokumentacji wykonywanej działalności w zakresie określonym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z późn.zm)

f)      Przestrzegania i stosowania obowiązujących przepisów prawnych, tj. min.:

·        Ustawy z dnia 12 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 13, poz. 662 z póx.zm)

·        Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z póź.zm)

·        Obowiązującej Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowiecki w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

§5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

§ 6

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                       Burmistrz Miasta

                                                                                                                                                     (-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2007-04-02 16:32:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2007-04-02 16:37:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239088