☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 30.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie 11/07

ZARZĄDZENIE Nr  11/ 07
BURMISTRZA  NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO
z dnia 23 stycznia 2007 r.

 

w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Burmistrza  Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496), § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152) oraz § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218), Zarządzenia Nr 150 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych oraz na podstawie Zarządzenia Nr 30/2006 Starosty Nowodworskiego z dnia 15 września 2006 roku w sprawie utworzenia Stałych Dyżurów Starosty Nowodworskiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. Tworzy się System Stałych Dyżurów Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej Państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych zwany dalej SSD Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego.

2. W skład SSD Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego wchodzą:

1)  Stały Dyżur Burmistrza;

2)  Stałe Dyżury kierowników podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego jednostek organizacyjnych, wytypowanych do realizacji zadań obronnych przez Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego :

3) Stałe Dyżury przedsiębiorców oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych
i organizacji społecznych, wytypowanych przez Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego  do wykonywania określonych zadań obronnych, mających swoją siedzibę na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki:

3. Podległość oraz sposób przekazywania informacji w SSD Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. W ramach funkcjonowania SSD WM starostowie stanowią organ pośredni w procesie przekazywania wójtom, burmistrzom, i prezydentom miast mających swoją siedzibę na terenie danego powiatu, decyzji i informacji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych w województwie mazowieckim, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny.

2. Organy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa § 1 ust. 2, wytypują podległe, podporządkowane i nadzorowane jednostki organizacyjne, w których będzie funkcjonował Stały Dyżur. Wytypowane jednostki stanowią ogniwa SSD WM.

3. Wykaz wytypowanych jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2, przekazuje się do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

§ 3

1. Ustala się następującą organizację i zasady pełnienia Stałych Dyżurów w jednostkach organizacyjnych funkcjonujących w ramach SSD Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego:

1) Stałe Dyżury pełnione są przez całą dobę w systemie dwuzmianowym;

     2) Stały Dyżur na jedną zmianę pełnią:

a) w przypadku jednostek wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1-7  – nie mniej niż 3 osoby,

b) w przypadku jednostek wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 8-10 – nie mniej niż 2 osoby.

2. Realizacja zadań Stałego Dyżuru w ramach wyższych stanów gotowości obronnej państwa dla organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2, należy do zadań komórki organizacyjnej (stanowisk)  właściwej w  sprawach obronnych, obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego.

3. W przypadku gdy nie ma możliwości zapewnienia realizacji ustaleń określonych w
§ 3 ust. 1 pkt 1 i 2 przez komórki organizacyjne (stanowiska) właściwe w  sprawach obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, dopuszcza się włączenie w skład Stałego Dyżuru osób zatrudnionych w innych komórkach organizacyjnych i posiadających prawo wglądu do Planu Operacyjnego oraz prowadzenia prac planistycznych z jego wykorzystaniem.

4. Stały Dyżur organizuje:

1)  Burmistrz - w wyznaczonych i przygotowanych pomieszczeniach urzędu;

9) kierownicy podległych i nadzorowanych przez Burmistrza jednostek organizacyjnych, wytypowanych do realizacji zadań obronnych - w wydzielonych pomieszczeniach tych jednostek;

10) przedsiębiorcy i organy zarządzające organizacji społecznych wytypowanych do wykonywania określonych zadań obronnych – w siedzibach tych przedsiębiorstw
i organizacji społecznych.

§ 4

1. Organizacja i przygotowanie Stałego Dyżuru obejmuje:

1) określenie ogniw SSD Burmistrza, podległości, składu,  miejsca pełnienia oraz zadań Stałego Dyżuru, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej oraz osób wchodzących w skład Stałego Dyżuru;

2) opracowanie wykazu osób upoważnionych do uruchomienia stałego dyżuru po godzinach pracy, z ich danymi teleadresowymi;

3) ustalenie zasad i trybu obiegu informacji dotyczących gotowości organu do podjęcia
i realizacji zadań oraz zorganizowanie systemu powiadamiania;

4) opracowanie i uzgodnienie z organem nadrzędnym określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia dokumentacji związanej z zapewnieniem warunków do funkcjonowania Stałego Dyżuru; wzór Instrukcji Stałego Dyżuru,  określa załącznik nr 2 do zarządzenia;

5) wyznaczenie, przygotowanie i utrzymanie właściwego stanu technicznego pomieszczeń do pracy oraz pomieszczeń socjalnych na potrzeby Stałego Dyżuru w stanie stałej gotowości obronnej  państwa;

6) wyposażenie wyznaczonych pomieszczeń w niezbędne środki łączności, środki informatyczne oraz środki biurowe;

7) ustalenie zasad i trybu obiegu informacji w ramach Stałego Dyżuru;

8) wyposażenie w zapasowe źródła energii elektrycznej;

9) uruchomienie systemu wykrywania i alarmowania;

10) wyznaczenie dyżurnych środków transportowych dla potrzeb Stałego Dyżuru;

11) utrzymanie niezbędnych sił i środków do rozwinięcia i odtwarzania systemów łączności oraz ochrony miejsc funkcjonowania Stałego Dyżuru;

12) zorganizowanie żywienia i zaopatrywania w artykuły codziennego użytku;

13) szkolenie teoretyczne i praktyczne składu osobowego Stałego Dyżuru w ramach szkolenia obronnego (przynajmniej raz w roku);

14) sprawdzanie i kontrolowanie gotowości Stałego Dyżuru do działania w ramach kontroli realizacji zadań obronnych.

§ 5

W ramach SSD Burmistrza:

b) zapewnienie łączności na potrzeby Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego zgodnie
z załącznikiem nr 3 do zarządzenia; 

c) zabezpieczenia  sprawnego funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego;

d) bieżąca koordynacja przedsięwzięć związanych z organizacją Systemu Stałych Dyżurów, a w szczególności – określenie trybu i zasad przeszkolenia osób wyznaczonych do pełnienia dyżurów oraz nadzoru i kontroli ich gotowości;

e)  nadzorowania przekazywania decyzji i informacji niejawnych.

§ 6

Za organizację, zabezpieczenie oraz sprawne funkcjonowanie Stałego Dyżuru w poszczególnych jednostkach organizacyjnych wymienionych w § 1 ust. pkt 2-10 odpowiedzialne są osoby kierujące tymi jednostkami.

§ 7

1. Stały Dyżur może być uruchamiany w stanie stałej gotowości obronnej państwa w pełnym lub ograniczonym zakresie, na polecenie organu organizującego Stały Dyżur lub jego organu nadrzędnego wskazanego w załączniku nr 1 do zarządzenia w przypadkach:

1) nadzwyczajnych zagrożeń (klęski żywiołowe, awarie, katastrofy zagrażające bezpieczeństwu życia lub mienia ludności);

2) w celach szkoleniowych i kontrolno – sprawdzających.

2. W wyższych stanach gotowości obronnej państwa Stały Dyżur uruchamiany jest obligatoryjnie, zgodnie z harmonogramem osiągania wyższych stanów gotowości obronnej określonej jednostki organizacyjnej.

3. O uruchomieniu Stałego Dyżuru organ zarządzający informuje właściwy organ nadrzędny SSD WM wskazany w załączniku nr 1 do zarządzenia, podając pełne uzasadnienie podjętej decyzji.

4.  Wszystkie ogniwa SSD Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego są zobowiązane do utrzymywania pełnej gotowości do pracy
w sieci zarządzania Wojewody Mazowieckiego, sprawnego powiadamiania kierowniczej kadry
i wyznaczonych pracowników wchodzących w skład Stałego Dyżuru.

§ 8

1. Organy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych wchodzących w skład SSD Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego,  o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-8:

1) określą podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne, w których funkcjonować mają Stałe Dyżury, zasady funkcjonowania Stałego Dyżuru w tych jednostkach oraz opracują dokumentację Stałego Dyżuru. Wykaz dokumentów Stałego Dyżuru określa załącznik nr 4 do zarządzenia;

2) zorganizują i przygotują Stały Dyżur według zasad określonych w § 4 zarządzenia.

3) przekażą zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do zarządzenia dane adresowe według układu zawartego w załączniku nr 5 do zarządzenia.

§ 9

SSD Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego, według zasad określonych w zarządzeniu, należy wprowadzić do 31 stycznia 2007 r. i utrzymywać w stałej gotowości do działania.

§ 10

Tracą moc:

2) zarządzenie nr III/2/3/97 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 10 marca 1997 r. w sprawie Stałych Dyżurów na czas zagrożenia  bezpieczeństwa  państwa i wojny.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                   Burmistrz Miasta
                                                                                                                                                                                                  (-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2007-04-03 10:36:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2007-04-03 10:41:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239088