sesjaVII

VII Sesja Rady Miejskiej – Sprawozdanie

 

         W dniu 27 marca 2007 r. odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Podczas Sesji Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Marzena Wojda przedstawiła możliwości pozyskiwania środków unijnych. Nasza Gmina w najbliższym czasie może być uczestnikiem Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego. Marta Ciesielska pełniąca obowiązki Kierownika Projektu „Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek” przedstawiła dotychczasową działalność projektu realizowanego w ramach Programu Equal.

         Radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta. Plan dochodów miasta ogółem wynosi 78.941.792 zł., Plan wydatków natomiast 97.431.792 zł. Przyjęto Regulamin utrzymania czystości i porządku na Terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Regulamin określa: wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów i nieczystości, obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie, wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. Ustalono również górne stawki opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości, (patrz wyciąg z uchwały  poniżej). Zmieniono treść uchwały Nr XXXVI/394/2005 z dnia 07 lipca 2005 roku określając szczegółowo miejsca do prowadzenia handlu w obrębie ul. Szpitalnej. W sprawie współdziałania z Gminą Wieliszew przy realizacji zadania przebudowy drogi gminnej ustalono, że na drodze porozumienia Gmina Nowy Dwór Mazowiecki przejmie zadanie obejmujące przebudowę odcinka drogi gminnej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 119/1 w obrębie PAN Góra. Na realizację przyjętego zadania Gmina Wieliszew przekaże dotację celową w wysokości jednego tysiąca złotych. Szczegóły realizacji określone zostaną w porozumieniu zawartym między Burmistrzem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, a Wójtem Gminy Wieliszew.

         Radni Miejscy ustalili najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania przysługujące pracownikom szkół i przedszkoli gminnych (nie będących nauczycielami) w wysokości 570 zł. Przyjęto również uchwałę określającą roczny program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku. Przyjęto uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych: przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (nr 46/46cz.), przy ul. Warszawskiej (nr 25/29cz.). Przekazano w użytkowanie wieczyste działki niezabudowane przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania działek nr 35/7 i 35/5. Postanowiono wyrazić zgodę na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika nieruchomości niezabudowanej (33/18 i 46/11). Przeznaczono do zbycia nieruchomości niezabudowane (nr ewid.77, 82/3,7). Przekazano darowiznę nieruchomości w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego i ul Bohaterów Modlina na rzecz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - z przeznaczeniem na przebudowę dróg wojewódzkich nr 630 i 631. Wyrażono zgodę na przedłużenie do dnia 06 marca 2095 roku terminu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul Daszyńskiego 11 (nr ewid. 18/2). Rada Miejska upoważniła Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Bisialskiego do wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów w stosunku do Skarbnika Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Wytworzył:
Udostępnił:
Żuk Artur
(2007-04-03 11:01:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2007-04-03 11:01:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki