VIII sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

Absolutorium Uchwalone!

W dniu 27 kwietnia  2007r. o godz. 10:00  w sali 410 Urzędu Miejskiego odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej. Po otwarciu, sprawdzeniu prawomocności obrad, oraz przedstawieniu porządku obrad, Radni przyjęli protokół z VII Sesji Rady Miejskiej. Burmistrz Miasta Jacek Kowalski udzielił informacji dotyczącej pracy między sesjami a Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił działania Rady Miejskiej.

Podczas Sesji odbyła się również wizyta dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 3. Pod okiem Pani Dyrektor Elżbiety Kołodziejskiej przedszkolaki przedstawiły krótki program artystyczny dotyczący „Dnia Ziemi”. Radni mogli też podziwiać prace plastyczne wychowanków przedszkola wyeksponowane na korytarzu tuż obok sali obrad.

Po interpelacjach, zapytaniach Radnych, oraz omówieniu spraw różnych przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz podjęto dyskusję dotyczącą udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium za rok 2006. W głosowaniu Radni jednogłośnie udzielili absolutorium  Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Jackowi Kowalskiemu. (Uchwała Nr VIII/78/2007).

W następnych punktach porządku obrad Radni uchwalili zmiany w budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2007. Uchwała ta (Uchwała Nr VIII/79/2007) dotyczy zmniejszenia dochodów budżetu miasta na 2007 r. o kwotę 12.658 zł., zwiększenia dochodów budżetu miasta na 2007 r. o kwotę 34.351 zł., Plan dochodów w chwili obecnej wynosi 78.986.685 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2007 r. Zmniejszono kwotę wydatków budżetu miasta na 2007 r. o kwotę 472.860 zł., zwiększono wydatki budżetu miasta na 2007 r. o kwotę 1.881.706 zł. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 98.863.838 zł. Wprowadzone zmiany w wydatkach dotyczą między innymi zakresu źródeł finansowania zadania inwestycyjnego objętego wieloletnim programem inwestycyjnym „Budowa Strażnicy OSP”,.

Radni podjęli uchwałę (Uchwała Nr VIII/80/2007) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze mazowieckim z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Pomoc finansowa w kwocie 35.000 zł dotyczy zakupu samochodu operacyjnego.

Kolejna uchwała (Uchwała NR VIII/81/2007) dotyczyła utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie Twierdzy.

Radni podjęli również decyzję w sprawie zadania przebudowy drogi powiatowej przebiegającej przez teren Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – dzielnica Modlin Stary ulica Kopernika. (Uchwała Nr VIII/82/07) Uchwała dotyczyła przejęcia od Powiatu Nowodworskiego w drodze porozumienia zadania obejmujące przebudowę drogi.

Kolejnym punktem VIII Sesji Rady Miejskiej była decyzja (Uchwała Nr VIII/83/07) w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Wyrażono zgodę na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika nieruchomości niezabudowanej (nr ewid. 81/1 obr. 8-07 o pow. 602m2) przy ul. Jana Nałęcza.

Następna uchwała (Uchwała Nr VIII/84/07)  dotyczyła nabycia na własność gminy gruntu stanowiącego własność osób fizycznych.  Radni upoważnili Burmistrza do nabycia gruntu położonego w Nowym Dworze mazowieckim przy ul. Granicznej (ewid. nr 75/1. 75/2, 77/1, 77/2, 78, 81 obr. 14-02 o łącznej powierzchni 6724m2).

Ostatnim punktem porządku obrad (Uchwała Nr VIII/85/07) była zmiana uchwały Nr XXXVI/349/2005 z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki. W § 1 w ust. 1 wyrazy plac targowy ul. Szpitalna zastąpiono wyrazami: Plac Targowy ul. Szpitalna działka Nr 27 obręb 3-08, oraz Plac Targowy ul. Szpitalna działka Nr 26 obręb 3-08.

 

 
Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2007-04-23 10:35:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2007-05-08 13:25:54)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki