☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zarz24

Zarządzenie Nr  24 /2007

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia  19 marca 2007 r.

 

w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2006r., sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2006 r. oraz sprawozdania    z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi  do budżetu państwa   za 2006 r.

 

 

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

 

§ 1

1.      Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2006 r.    w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 (poniżej) do niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową stanowiącą jego integralną część, informacją o stanie mienia komunalnego   w 2006 r. i sprawozdaniem o stanie zobowiązań długoterminowych miasta na dzień 31 grudnia 2006 r.

2.      Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami      za 2006 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 2,

3.       Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa za 2006 r.   w brzmieniu określonym w załączniku nr 3,

przekazać :

Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  i  Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 19 marca 2007 r.

 

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

ZA 2006 ROK

 

Sprawozdanie zawiera :

I. Część tabelaryczną :

ZAŁĄCZNIK NR 1

- WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2006 R.WEDŁUG DZIAŁÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2

- WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W  2006 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

- WYKONANIE  DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ i INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2006 R.

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

- ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2006 R.

 

ZAŁĄCZNIK NR 5

- ROZLICZENIE PRZYZNANYCH W 2006 R. DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

 

ZAŁĄCZNIK NR 6

- ROZLICZENIE PRZYZNANYCH W 2006 R. DOTACJI CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (umów) MIĘDZY jednostkami samorządu terytorialnego /RÓŻNEGO SZCZEBLA/

 

ZAŁĄCZNIK NR 7

- ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  OKREŚLONYCH W MIEJSKI PROGRAMIE PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE W 2006 R.

 

ZAŁĄCZNIK NR 8

- WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2006R. WEDŁUG DZIAŁÓW

ZAŁĄCZNIK NR 9

- WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W  2006 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

 

ZAŁĄCZNIK NR 10

- ROZLICZENIE WYDATKÓW  MAJĄTKOWYCH W 2006 R.

ZAŁĄCZNIK NR 11

-   ROZLICZENIE WYDATKÓW W 2006 R. NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  

 

ZAŁĄCZNIK NR 12

- WYKONANIE DOTACJI PRZYZNANYCH Z BUDŻETU W 2006 R NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA PODMIOTOM  NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

 

ZAŁĄCZNIK NR 13

- WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2006 R.

ZAŁĄCZNIK NR 14

- WYKONANIE PLANU DOTACJI  DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2006 R.

ZAŁĄCZNIK NR 15

- REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2006 R.

ZAŁĄCZNIK NR 16

- REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY W 2006 R.

ZAŁĄCZNIK NR 17

- REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W 2006 R.

ZAŁĄCZNIK NR 18

- PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2006 R.

ZAŁĄCZNIK NR 19

-ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2006 R.

 

II. Część opisową :

                                                                                                                                                                                                                                 str.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1

 

II. REALIZACJA DOCHODÓW  BUDŻETU MIASTA                 

4

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA :

8

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

8

2.      WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU  MIEJSKIEGO

9

3.WYKONANIE WYDATKÓW POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

21

- OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

21

- OŚRODKEK POMOCY SPOŁECZNEJ - załącznik Nr 1 do części opisowej sprawozdania,

 

-  NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - załącznik Nr 2 do części opisowej sprawozdania,

 

4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

24

IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

 

31

V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 

33

VI. POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNIE WYODRĘBNIONE

 

33

1. ZAKŁAD BUDŻETOWY - Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Miejskiego Zakładu Oczyszczania  -  załącznik Nr 3 do części opisowej sprawozdania,

 

 

2. INSTYTUCJE KULTURY - Sprawozdanie z wykonania planów przychodów i wydatków  instytucji kultury tj.

-   Nowodworskiego Ośrodka Kultury - załącznik Nr 4 do części opisowej sprawozdania.

- Miejskiej Biblioteki Publicznej  -  załącznik Nr 5 do części opisowej sprawozdania,

 

 

3. SPÓŁKI KOMUNALNE - Sprawozdanie  z wykonania planów przychodów i kosztów spółek komunalnych:

-        Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z. o.o. - załącznik Nr 6 do części opisowej sprawozdania,

-        Zarządu Budynków Komunalnych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z. o.o. - załącznik Nr 7 do części opisowej sprawozdania,

-  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z. o.o. - załącznik Nr 8 do części opisowej sprawozdania,

 

 

 

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2007-04-27 10:35:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2007-04-27 11:00:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850