☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

X sesja RM - sprawozdanie

X Sesja Rady Miejskiej

W dniu 26 czerwca 2007r o godz. 10:00  odbyła się X Sesja Rady Miejskiej. Po otwarciu, sprawdzeniu prawomocności obrad, oraz  wprowadzeniu  zmian porządku obrad, Radni przyjęli protokół z IX Sesji Rady Miejskiej.
Podczas sesji Z-ca Przewodniczącego  Wawrzyniec Siewruk zwrócił uwagę na złe warunki w jakich prowadzone są zajęcia wychowania fizycznego w placówkach oświatowych w Modlinie Twierdzy.
Kolejnym punktem obrad było wystąpienie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Maz. Jadwigi Popielskiej na temat bezrobocia w powiecie nowodworskim. Z informacji wynika, że liczba bezrobotnych mieszkańców miasta zarejestrowanych w PUP systematycznie spada i w maju 2007 wyniosła 1024 osób.
Następnym punktem obrad było przedstawienie informacji o stanie oświaty gminnej w roku szkolnym 2006/2007. W rozległym wystąpieniu przedstawiciel urzędu miejskiego poinformował m.in. o wynikach sprawdzianów w szkołach podstawowych i gimnazjach. Informacje na temat placówek realizujących zadania z zakresu  sportu i rekreacji przedstawił dyrektor NOSiR Krzysztof Kapusta. Poinformował iż w 6 sekcjach ćwiczy 312 zawodników. 
Następnie Zastępca Burmistrza miasta Jacek Gereluk przedstawił informacje na temat polityki proinwestycyjnej prowadzonej przez Urząd Miejski. Wśród głównych działań  wpisujących się w nurt polityki proinwestycyjnej realizowanych przez miasto z-ca burmistrza wymienił: przystąpienie Gminy do programu „Gmina Fair Play”, podjęcie działań zmierzających do aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, podwyższanie kwalifikacji zawodowych mieszkańców miasta, prowadzenie działań zmierzających do uruchomienia portu lotniczego w Modlinie. Przedstawił również informacje na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta. W wśród głównych  celów ujętych w Strategii Rozwoju Miasta gmina wypracowała kilka widocznych kierunków rozwoju obejmujących min. rozwój turystyki, rozwój gospodarczy w oparciu o pasażerski port lotniczy oraz inwestycje infrastrukturalne w dzielnicy przemysłowej. Informacje o przygotowaniu terenów rekreacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i porządku oraz funkcjonowania kąpieliska miejskiego przedstawił Zastępca Burmistrza Janusz Mikuszewski poinformował iż otwarcie kąpieliska przy WOPR nastąpiło 21 czerwca i do końca sezonu dyżury na kąpielisku będzie pełniło dwóch ratowników.
W następnych punktach porządku obrad Radni uchwalili zmiany w budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2007. Uchwała ta dotyczyła zwiększenia dochodów budżetu miasta na 2007 r. o kwotę 54.229 zł Plan dochodów w chwili obecnej wynosi 79.316.813 zł. Plan wydatków budżetu miasta wynosi ogółem 99.193.966 zł.
Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.  Ustalono m.in., iż dzieci i młodzież zrzeszona w sekcjach sportowych oraz uczniowie szkół z terenu miasta Nowy Dwór Maz. w godz. zajęć lekcyjnych i turniejach korzystają z hali sportowej nieodpłatnie.  
Kolejna podjęta uchwała dotyczyła ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przedszkolach Publicznych.
Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2007-2011.
Radni podjęli uchwałę w sprawie zbycia w drodze bez przetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy. Uchwała dotyczyła zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Dworze Maz. przy ulicy Przeskok i przyłączenia jej do działki sąsiedniej o co wnioskował właściciel. 
Kolejna uchwała dotyczyła powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Kolejna uchwała dotyczyła wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Uchwała dotyczyła wezwania rady miejskiej do uchylenia uchwały nr VII/64/2007. Po konsultacjach z radcą prawnym Rada Miejska postanowiła nie uchylać rzeczonej uchwały.

 

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2007-06-19 16:32:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Rutkowski Łukasz
(2007-07-03 15:04:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380