☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 85/2007
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 16 sierpnia 2007r.
 
 
w sprawie: zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont i zakresu
                     sprawozdawczości dla Projektu Z/2.14/III/3.3.2/1801/05 „Modernizacja
                     systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze
                     Mazowieckim” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny Zintegrowanego
                     Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
 
                 Na podstawie art. 2 ust 1 pkt 4, art. 4 oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006r.
Nr 142, poz. 1020), ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 2004r. Nr 116, poz. 1206
z późn. zm.),komunikatu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie wzorów sprawozdań dla beneficjentów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006
i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz.U. z 2004r., Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.) oraz wytyczną IŻ ZPORR z dnia
29 sierpnia 2006r. znak: DRR-II-9422-3.1-APo/06r., ws. Skrócenia terminów przedkładania sprawozdań okresowych przez instytucje wdrażające oraz beneficjentów w ramach ZPORR, zarządzam co następuje:
                                                                                                       
§ 1
 
Wprowadzam w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim zasady (politykę) rachunkowości i zakładowy plan kont dla Projektu Z/2.14/III/3.3.2/1801/05 „Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim” w ramach
Priorytetu 3 – Rozwój lokalny ZPORR – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Określam zakres sprawozdawczości dla Projektu Z/2.14/III/3.3.2/1801/05 „Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny ZPORR – zgodnie z załącznikami Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
 § 3
 
Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych realizujących i uczestniczących
w realizacji Projektu Z/2.14/III/3.3.2/1801/05 „Modernizacja systemu drogowego
w dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny ZPORR, do zapoznania z treścią instrukcji podległych pracowników.
 
§ 4
 
Za prawidłowe przestrzeganie instrukcji odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych i samodzielne stanowiska realizujących i uczestniczących w realizacji Projektu Z/2.14/III/3.3.2/1801/05 „Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny ZPORR.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2009-02-16 13:20:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2009-02-16 13:50:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850