zarzadzenie 92/07

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  92 /2007

Zarządzenie nr 92/2007

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 29 sierpnia 2007 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2007. 
              Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 173 ust. 5 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr IV /28 /2006 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2007,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2007:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 901 146 0 39 474 940 620 Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 103 z dnia 17.08.2007 (pismo FIN I 301 /3011/801/50/07 z 20.08.2007r.) - dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w kl. I i II szkoły podstawowej (XI-XII.2007 r.)
  80101   Szkoły podstawowe 66 244 0 39 474 105 718
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 39 130   39 474 78 604
851     OCHRONA ZDROWIA 0 0 260 260 Zgodnie z decyzją Nr 83/2007 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.07.2007 (pismo: FIN.I.- 301/3011/851 /17/2007 z 03.08.2007r.) - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców (dot. świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
  85195   Pozostała działalność 0 0 260 260
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0   260 260
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 124 665 0 35 100 159 765 Zgodnie z decyzją Nr 104 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.08.2007 (pismo: FIN I 301/3011/854 /51/07 z 21.08.2007r.) - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w  kl I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r.
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 124 665 0 35 100 159 765
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 95 366   35 100 130 466
Ogółem dochody : 80 609 265 0 74 834 80 684 099  
                 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 929 952 70 522 70 522 7 929 952  
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 599 380 13 500 13 500 6 599 380 Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego ( dot. Wydz. Organizacyjnego)
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000 13 500   46 500
    4300 Zakup usług pozostałych 404 000   13 500 417 500
  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 230 392 0 57 022 287 414 Przeniesienia środków związane z promocją miasta  (organizacja imprezy "Sportkanie z Historią", konkurs  "Gmina Fair Play", promocja miasta w ramach Światowego Forum Mediów Polonijnych,  wydanie folderu promocyjnego z okazji 200 lecia Twierdzy Modlin, wykonanie ulotek inwestycyjnych, turystycznych) 
    4300 Zakup usług pozostałych 200 392   57 022 257 414
  75095   Pozostała działalność 355 605 57 022 0 298 583
    4300 Zakup usług pozostałych 251 005 31 000   220 005
    4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 32 000 26 022   5 978
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 948 451 0 7 000 2 955 451 Zabezpieczenie środków związanych z bezpieczeństwem na wodach na terenie gminy 
  75495   Pozostała działalność 733 488 0 7 000 740 488
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000   7 000 17 000
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 577 473 30 686 0 546 787  
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 574 973 30 686 0 544 287 Rozdysponowanie rezerw :
    4810 Rezerwy 574 973 30 686   544 287  ~ ogólnej do dz. 754-75495 § 4300
      ~ REZERWA OGÓLNA 318 971 7 000   311 971
      ~ REZERWA CELOWA 256 002 23 686   232 316  ~ celowej dla PP-3
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 30 202 024 3 000 66 160 30 265 184 W tym:
  80101   Szkoły podstawowe 11 078 869 3 000 42 474 11 118 343 1/ Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 103 z dnia 17.08.2007 (pismo FIN I 301 /3011/801/50/07 z 20.08.2007r.) - dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w kl. I i II szkoły podstawowej (XI-XII.2007 r.)
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 469 474   35 888 5 505 362
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 015 853   3 142 1 018 995
    4120 Składki na Fundusz Pracy 139 957   444 140 401
    4260 Zakup energii 489 527 3 000   486 527 2/ Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem SP-7
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 26 502   3 000 29 502
  80104   Przedszkola 4 795 804 0 23 686 4 819 490 Uzupełnienie środków z rezerwy celowej (odprawa emerytalna oraz nagrody jubileuszowe w PP-3 ) 
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 843 292   23 686 2 866 978
851     OCHRONA ZDROWIA 405 276 0 260 405 536 Zgodnie z decyzją Nr 83/2007 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.07.2007 (pismo: FIN.I.- 301/3011/851 /17/2007 z 03.08.2007r.) - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców (dot. świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
  85195   Pozostała działalność 0 0 260 260
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0   217 217
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0   38 38
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0   5 5
852     POMOC SPOŁECZNA 12 408 582 6 298 6 298 12 408 582 W tym:
  85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 429 013 0 6 298 7 435 311 Przeniesienie środków  własnych gminy  z rozdz. 85219 do rozdz. 85212 - dofinansowanie z budżetu gminy wydatków związanych z realizacją przez OPS zadań zleconych   
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 950   2 805 37 755
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 850   1 193 4 043
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 500   46 1 546
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 200   430 4 630
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000   1 824 6 824
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 1 224 726 6 298 0 1 218 428
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 060 2 805   13 255
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 14 000 1 193   12 807
    4410 Podróże służbowe krajowe 6 300 46   6 254  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000 430   9 570
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 500 1 824   3 676
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 056 402 0 35 100 1 091 502 Zgodnie z decyzją Nr 104 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.08.2007 (pismo: FIN I 301/3011/854 /51/07 z 21.08.2007r.) - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w  kl I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r.
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 164 665 0 35 100 199 765
    3240 Stypendia dla uczniów 116 366   35 100 151 466
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 530 994 4 100 4 100 3 530 994  
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 880 954 3 000 3 000 1 880 954 Przesunięcia środków związane z opłatą abonamentową za energie (zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków)
    4260 Zakup energii 1 000 000 3 000   997 000
    4300 Zakup usług pozostałych 2 500   3 000 5 500
  90095   Pozostała działalność 114 100 1 100 1 100 114 100
    4260 Zakup energii 20 000 1 100   18 900
    4300 Zakup usług pozostałych 72 600   1 100 73 700
Ogółem wydatki : 99 886 418 114 606 189 440 99 961 252  

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r., po dokonaniu zmian w planie wydatków budżetowych niniejszym zarządzeniem,  stanowią załącznik nr 1.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.
      Burmistrz Miasta
      Jacek Kowalski
Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2007-10-30 15:21:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2007-10-30 15:33:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki