zarzadzenie 101/07

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  101 / 2007     
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki     
z dnia 5 września 2007 r.     
    

 
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w 2007 r.      
     
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 186  ust. 5 i 6  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:     
     


§ 1     


     
1. Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów  budżetu miasta w 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.    
2. Przyjmuje się harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta w 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.    
     


§  2     
     


Traci moc:     
1/ zarządzenie nr 67/2007 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków  budżetu miasta w 2007 r.    
     


§ 3     


     
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007.     
     

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2007-11-02 11:28:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2007-11-02 11:52:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki