☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zarzadzenie 115/07

Zarządzenie Nr 115/2007
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 5 października 2007r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik nr 6 do zarządzenia nr 124/2006 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, zarządzam co następuje:

§ 1

Przeprowadzić inwentaryzację okresową stanu aktywów i pasywów Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim:
1. W drodze spisu z natury:
a) rzeczowe składniki majątku obrotowego: materiały objęte ewidencja ilościowo-wartościową,
b) pozostałe środki trwałe - wyposażenie,
c) druki ścisłego zarachowania,
d) środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, budynków, lokali mieszkalnych i trudno dostępnych oglądowi,
e) składniki majątkowe ujęte wyłącznie w ewidencji ilościowej oraz będące własnością innych jednostek.
2. W drodze uzyskania potwierdzenia salda:
a) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,
b) należności ( z wyjątkiem tytułów publiczno-prawnych, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych oraz należności wątpliwych, spornych, należności od pracowników),
c) zobowiązania (z wyjątkiem zobowiązań wobec pracowników i publicznoprawnych).
3. W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów:
a) grunty, budynki, lokale mieszkalne i użytkowe oraz środki trwałe trudno dostępne oglądowi,
b) należności sporne i wątpliwe, a także dochodzone na drodze sądowej,
c) należności i zobowiązania wobec pracowników,
d) należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych,
e) inwestycje rozpoczęte
f) wartości niematerialne i prawne,
g) rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
h) przychody przyszłych okresów i rezerw,
i) fundusze specjalne i kapitały (fundusze) własne (podstawowe, zapasowe, rezerwowe i pozostałe).

§ 2

1. Dokonać zmiany treści § 1 pkt 4 i § 3 zarządzenia nr 31/2004 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 25 maja 2004r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w sposób następujący:

1) § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Członek Komisji - inspektor Anna Kowalska”,

2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta – Panu Jackowi Gerelukowi”.

2. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej zmienić treść § 1 zarządzenia nr 69/2004 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 października 2004r. ( ze zm. ) w sprawie: powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w formie spisu z natury składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, w sposób następujący:

1) § 1  ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zespół ds. inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia:
     - Przewodnicząca - Maria Stawicka
     - członek        - Alicja Piekarska
     - członek        - Miranda Bogdan
     - członek        - Dariusz Brzeziński
     - członek        - Marek Pogorzelski”

2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zespół ds. inwentaryzacji magazynów i druków ścisłego zarachowania:
     - członek        - Hanna Szczodrowska
     - członek        - Małgorzata Kiełbasińska”

3) § 1 ust. 3 skreśla się.

§ 3

1. Inwentaryzację w drodze spisu z natury przeprowadza komisja inwentaryzacyjna powołana zarządzeniem nr 31/2004 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 25 maja 2004r. (ze zm.) oraz zespoły spisowe powołane zarządzeniem nr 69/2004 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 października 2004r. (ze zm.), w terminie od 22 października 2007r. do 11 stycznia 2008r.
2. Inwentaryzacji w drodze uzyskania potwierdzenia salda dokonują pracownicy Wydziału Finansowego; na dzień bilansowy.
3. Inwentaryzacji w drodze weryfikacji dokonują pracownicy Wydziału Finansowego we współpracy z odpowiednimi osobami merytorycznie odpowiedzialnymi; na dzień bilansowy.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta – Panu Jackowi Gerelukowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-01-07 16:48:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-01-07 16:50:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850