☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 16.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Finansowy

Naczelnikiem Wydziału Finansowego jest Pani Lidia Bisialska

tel: 22 51 22 129

e-mail: lidia.bisialska@nowydwormaz.pl

Wydział Finansowy podlega Skarbnikowi Miasta

Podstawowy zakres działania Wydziału Finansowego to:
1) opracowywanie materiałów budżetowych dla Rady i Burmistrza:
a) projektów uchwał Rady: budżetowych i okołobudżetowych,
b) projektów zarządzeń Burmistrza: budżetowych i okołobudżetowych,
c) autopoprawki Burmistrza,
d) informacji o realizacji budżetu za I półrocze roku budżetowego,
e) sprawozdania z realizacji budżetu za rok budżetowy,
f) planu finansowego Urzędu;
2) bieżąca analiza wykonania budżetu, weryfikacja planów, wyjaśnienia;
3) księgowanie uchwały budżetowej oraz zmian budżetu w ciągu roku, w oparciu o uchwały Rady i zarządzenia Burmistrza;
4) opracowywanie informacji dla jednostek organizacyjnych Miasta oraz Wydziałów i samodzielnych stanowisk w zakresie wysokości planu dochodów i wydatków w projekcie uchwały budżetowej, w uchwale budżetowej oraz w związku ze zmianami planów finansowych na zadania własne i zlecone;
5) księgowanie zrealizowanych dochodów i wydatków wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej i na poszczególne jednostki budżetowe;
6) księgowanie zaangażowania wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej;
7) księgowanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów organu oraz dochodów, wydatków i kosztów jednostki wg obowiązującego planu kont, zgodnie z ustawą o rachunkowości;
8) prowadzenie urządzeń księgowości analitycznej do kont syntetycznych, w tym: analityka środków trwałych Urzędu i naliczanie umorzeń;
9) współdziałanie z Wydziałami i samodzielnymi stanowiskami w sprawach realizacji dochodów budżetowych i wydatkowanych środków finansowych przewidzianych w budżecie Miasta w zakresie wykonywanych przez nie zadań;
10) sprawdzanie i przygotowywanie do wypłaty dowodów księgowych dotyczących wydatków bieżących i inwestycyjnych i zatwierdzanie tych dokumentów w systemie OTAGO;
11) prowadzenie urządzeń analitycznych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu i Publicznych Przedszkoli Nr 1 i 3;
12) rozliczanie składek z tytułu dobrowolnych ubezpieczeń pracowników oraz opieki medycznej;
13) sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdań budżetowych, finansowych i GUS – jednostkowych, łącznych i zbiorczych oraz bilansów jednostkowych i zbiorczych dot. Urzędu;
14) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących stawek podatków i opłat, opłaty prolongacyjnej i zwolnień podatkowych;
15) realizacja zadań określonych w ustawie o  podatkach i opłatach lokalnych:
a) wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego od osób  fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 
b) weryfikacja i analiza złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych,
c) weryfikacja i analiza złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych osób fizycznych, prawnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 
d) ewidencja analityczna i analiza wpływów oraz windykacja zaległości z tytułu wyżej wymienionych podatków,
e) opracowywanie decyzji i postanowień  w sprawach ulg i odroczeń  z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych i prawnych;
17) prowadzenie postępowania podatkowego zgodnie z wymogami ustawy Ordynacja podatkowa;
18) opracowywanie postanowień w sprawach ulg i odroczeń podatków będących dochodem Miasta, a pobieranych przez Urzędy Skarbowe;
19) rozliczanie podatku rolnego z Izbą Rolniczą;
20) prowadzenie rejestru i wystawianie zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych;
21) prowadzenie rejestru i sporządzanie sprawozdawczości, wystawianie zaświadczeń w zakresie pomocy publicznej dla przedsiębiorców;
22) ewidencja wpływów z tytułu opłaty skarbowej oraz prowadzenie spraw w zakresie jej zwrotu;
23) ewidencja i rozliczanie wpływów z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego;
24) ewidencja mandatów karnych oraz ich windykacja;
25) ewidencja opłat za dane osobowe oraz rozliczanie tych dochodów z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim zgodnie z obowiązującymi przepisami;
26) ewidencja i windykacja należności z tytułu dzierżawy gruntu, wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych;
27) ewidencja analityczna i analiza wpływów  z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, wysyłka upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności;
28) prowadzenie dokumentacji i rozliczeń związanych z działalnością Miasta objętej podatkiem VAT:
a) fakturowanie usług,
b) ewidencja dla potrzeb rozliczenia podatku VAT,
c) sporządzanie miesięcznych deklaracji dla Urzędu i dla Miasta w ramach centralizacji VAT,
d) przekazywanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych deklaracji centralnych Miasta wraz z plikami JPK,
e) sporządzanie i przesyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT-27 (odwrotne obciążenie);
29) rozliczenia udzielonych i otrzymanych dotacji;
30) księgowanie dochodów i wydatków Publicznych Przedszkoli Nr 1 i 3 wg klasyfikacji budżetowej;
31) księgowanie zaangażowania wydatków budżetowych Publicznych Przedszkoli Nr 1 i 3 wg klasyfikacji budżetowej;
32) sprawdzanie i przygotowywanie do wypłaty dowodów księgowych Publicznych Przedszkoli Nr 1 i 3;
33) ewidencja księgowa dochodów, wydatków i kosztów Publicznych Przedszkoli Nr 1 i 3 na kontach syntetycznych i analitycznych;
34) ewidencja przychodów i wydatków dochodów własnych Publicznych Przedszkoli Nr 1 i 3;
35) prowadzenie księgi środków trwałych i naliczanie umorzeń dla Publicznych Przedszkoli Nr 1 i 3;
36) sporządzanie sprawozdań budżetowych i GUS (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych) oraz bilansów dla Publicznych Przedszkoli Nr 1 i 3;
37) obsługa finansowa pracowników Urzędu i Publicznych Przedszkoli Nr 1 i 3:
a) ewidencja wynagrodzeń, sporządzanie list płac z uwzględnieniem obciążeń podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, komorniczych i innych,
b) ewidencja i naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wychowawczych, świadczeń rehabilitacyjnych,
c) ewidencja i naliczanie nagród jubileuszowych i innych,
d) ewidencja i naliczanie ryczałtów samochodowych,
e) rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych,
f) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
g) zgłaszanie do ZUS i rozliczenia w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zawartych umów-zleceń i umów o dzieło oraz rozliczanie podatku dochodowego,
h) sporządzanie, w zakresie wynagrodzeń, zaświadczeń ZUS Rp-7 dla obecnych i byłych pracowników Urzędu i Publicznych Przedszkoli Nr 1 i 3,
i) sporządzanie deklaracji i sprawozdawczości z zakresu wynagrodzeń, podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
j) sporządzanie informacji podatkowych do Urzędów Skarbowych w ramach obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych;
38) rozliczanie radnych i przewodniczących Zarządów Osiedli:
a) naliczanie diet,
b) sporządzanie PIT-R,
c) rozliczanie delegacji służbowych;
39) obsługa finansowa członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych komisji powołanych przez Radę lub Burmistrza:
a) naliczanie wynagrodzeń,
b) sporządzanie informacji podatkowych w tym zakresie;
40) obsługa finansowa wyborów, spisów i referendów oraz sporządzanie deklaracji podatkowych w tym zakresie;
41) rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych;
42) ewidencja środków pomocowych oraz sprawozdawczość w tym zakresie;
43) prowadzenie spraw w zakresie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
44) dokonywanie elektronicznych przelewów bankowych z kont Urzędu i Publicznych Przedszkoli Nr 1 i 3, sporządzanie list wypłat do banku prowadzącego obsługę bankową Urzędu.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Artur Żuk
(2003-05-28 12:35:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2020-01-27 14:12:03)

 
 
liczba odwiedzin: 14337063

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X