Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego jest Pan Andrzej Szakuro

tel: 22 51 22 211

e-mail: andrzej.szakuro@nowydwormaz.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego podlega II-mu Zastępcy Burmistrza

Podstawowy zakres działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego to:

1) sporządzanie opracowań studialnych dla terenu Miasta;
2) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta;
3) wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla terenów nieposiadających planów miejscowych;
4) wydawanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów nieposiadających planów miejscowych;
5) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta;
6) wydawanie zaświadczeń o obszarze rewitalizacji;
7) ustalanie lokalizacji mieszkaniowej na wniosek inwestora w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących;
8) przygotowywanie materiałów planistycznych i innych opracowań w ramach współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu;
9) nabywanie nieruchomości;
10) zbywanie nieruchomości;
11) regulacja stanów prawnych nieruchomości;
12) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych;
13) zawieranie umów dzierżaw i użyczenia nieruchomości;
14) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
15) wykonywanie prawa pierwokupu;
16) naliczanie opłat adiacenckich;
17) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu korzystania z gruntu;
18) sporządzanie przypisów opłat i wprowadzanie do systemu OTAGO;
19) prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości;
20) współpraca z instytucjami samorządowymi i Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, mieniem samorządu wojewódzkiego i mieniem samorządu powiatowego;
21) prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości;
22) prowadzenie zasobu gruntów komunalnych – określanie jego wielkości oraz wartości;
23) przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb Urzędu oraz jednostek organizacyjnych podległych Miastu;
24) realizacja zadań związanych z wydawaniem zgody na wykonanie infrastruktury technicznej oraz czasowe zajęcie terenu;
25) prowadzenie zadań związanych z działalnością wspólnot gruntowych.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-05-28 12:46:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2024-06-25 16:50:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki