☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zarzadzenie 133/07

ZARZĄDZENIE  Nr  133/2007
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 12 listopada 2007 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2008.


Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2008 wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz informację o stanie mienia komunalnego,  przedstawić :
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 133/2007

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 12 listopada 2007 r.

 

PROJEKT

 

Uchwała Nr ...........

Rady Miejskiej w  Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia ..............

 

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2008.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 70.967.675 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1.   Wydatki budżetu miasta w wysokości 87.967.675  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.    Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 i wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3

1.    Deficyt budżetu miasta w wysokości 17.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów .

2.    Przychody budżetu w wysokości 17.250.000. zł, rozchody w wysokości 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)   ogólną w wysokości                                                                         - 500.000zł.

2)   celową w wysokości                                                                        - 2.289.980 zł.

a/ z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla działu 801 – Oświata i wychowanie i działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, na pokrycie kosztów

funkcjonowania szkół i przedszkoli                                               w kwocie 2.000.000 zł.

b/rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym        w kwocie - 289.980  zł.

 

§ 5

1.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 300.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 300.000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy:

1/ na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki w kwocie         - 285.000 zł.,

2/ na zwalczanie narkomani wydatki w kwocie                       -   15.000 zł.,

 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego:

1)     przychody       - 2.608.000 zł.

2)    wydatki           - 2.608.000  zł.

 zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

1)    przychody        - 1.333.229 zł.

2)    wydatki           - 1.334.229  zł.

 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1.    Dotacje podmiotowe dla :

1)   gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                             - 1.143.614 zł,

2)   działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości     -   220.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2.  Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 304.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9

1.    Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

3)    przychody        - 2.603.000 zł.

4)    wydatki           - 2.603.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 12 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu.

§ 10

1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem  nr 13.

2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)      sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie                 -   510.000 zł;

2)      sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie               -  17.400.000 zł;

§ 12

1.  Upoważnia się Burmistrza do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 510.000 zł,

2)     zaciągania zobowiązań:

a)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,

b)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 5.000.000 zł,

3)     przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 3.000.000 zł.

4)     dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5)     udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty  1.000.000 zł,

6)     udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty  1.000.000 zł,

7)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

2. Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Zakładu Oczyszczania do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) , pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu.

 

 

 

 

INFORMACJA

 o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30.09.2007 r.,

 zmianach w zakresie gruntów w roku 2007 oraz dochodach zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2008 związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych

 

­­­­­­­­­­

 

I.             WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

 

-       powierzchnia gruntów – 291,22 ha

-       wartość gruntów – 114.847.780,38 zł

w tym:

 

  1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użyczenia:

 

-       powierzchnia gruntów – 179,70 ha

-       wartość gruntów – 46.822.276,27 zł

 

  1. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste ogółem:

 

-       powierzchnia gruntów – 77,06 ha

-       wartość gruntów – 47.922.744,85 zł

w tym osoby prawne:

-       powierzchnia gruntów – 48,41 ha

-       wartość gruntów – 32.266.720 zł

-       kwota ustalonych opłat – wg przypisów.

 

  1. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostki komunalnej nie posiadającej osobowości prawnej- Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji):

 

-       powierzchnia gruntów: - 5,26 ha

-       wartość gruntów: - 3.613.712 zł

-       wartość budynków i urządzeń komunalnych: - 6.076.103 zł.

-       kwota ustalonych opłat: - wg przypisu.

 

 

II.            WYKAZ PRAW MAJĄTKOWYCH INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ:

 

1.    nieruchomości o ograniczonych prawach rzeczowych (posiadanie):

 

-       powierzchnia gruntów – 86,81 ha

-       wartość gruntów – brak wyceny

 

 

 

III.          DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO:

 

1.    Grunty nabyte na podstawie umowy kupna – sprzedaży, darowizny:

 

-       powierzchnia gruntów –  6,27 ha

-       wartość gruntów – 2.651.705 zł.

2.    Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 ze zmianami):

 

a/ własność:

 

-       powierzchnia gruntów –  0,12 ha

-       wartość gruntów – 98.225,00 zł.

 

3.    Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności:

 

-       powierzchnia gruntów: - 0,41 ha

-       wartość gruntów: -  65.775,00 zł.

 

4.    Grunty zbyte aktem notarialnym:

 

-       powierzchnia gruntów: - 1,98 ha

-wartość gruntów: -  1.378.775,94 zł.

 

5.    Sprzedaż użytkowania wieczystego:

 

-       powierzchnia gruntów: - 0,04 ha

-       wartość gruntów: -  146.304,00 zł.

 

 

IV.                KWOTA DOCHODÓW ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2008 ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH:

 

Ogółem: 10.586.393 zł, w tym:

a)    z tytułu sprzedaży nieruchomości                8 095 000 zł

b)     z tytułu użytkowania wieczystego                 1 000 000 zł

c)     z tytułu przekształcenia prawa

     użytkowania wieczystego w prawo własności  – 200 000 zł

d)     z tytułu najmu, dzierżawy                           – 1.291.396zł

z tego :   w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 -       185 zł

w dz. 500 rozdz. 50095 § 0750 - 650 000 zł

w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 - 500 000 zł

w dz. 700 rozdz. 75095 § 0750 -     5 000 zł

w dz. 801 rozdz. 80101 § 0750 -     8 131 zł

w dz. 801 rozdz. 80110 § 0750 -     1 440 zł

w dz. 801 rozdz. 80130 § 0750 -        900 zł

w dz. 926 rozdz. 92601 § 0750 - 125 740 zł

 

 

V.  DODATKOWE DANE :

1.    Sposób zagospodarowania gruntów przedstawia tabela nr 1 do informacji,

2.      Informację o posiadanym mieniu komunalnym gminy przedstawia tabela nr 2 do informacji.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2007-12-03 13:25:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2007-12-03 15:20:11)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850