Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich jest  Pani Anna Markiewicz

tel: 22 51 22 261

e-mail:  anna.markiewicz@nowydwormaz.pl

Wydział Spraw Obywatelskich podlega Sekretarzowi

Podstawowy zakres działania Wydziału Spraw Obywatelskich to:
1) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o dowodach osobistych i aktów wykonawczych, w szczególności:
a) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, ich weryfikacja i wprowadzanie do rejestru ŹRÓDŁO (RDO) w siedzibie organu,
b) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, poza siedzibą organu (stacja mobilną) od osób zamieszkałych na terenie powiatu nowodworskiego, które nie poruszają się samodzielnie, zgłoszą i uprawdopodobnią niepełnosprawność, bądź długotrwałą chorobą uniemożliwiającą złożenie wniosku w siedzibie organu, ich weryfikacja i wprowadzanie do rejestru ŹRÓDŁO (RDO),
c) wydawanie dowodów osobistych i wprowadzanie danych do rejestru ŹRÓDŁO (RDO) w siedzibie organu,
d) wydawanie dowodów osobistych poza siedzibą organu (stacja mobilna) osobom zamieszkałym na terenie powiatu nowodworskiego, które nie poruszają się samodzielnie, zgłoszą i uprawdopodobnią niepełnosprawność, bądź długotrwałą chorobę uniemożliwiającą odbiór dowodu osobistego w siedzibie organu oraz wprowadzanie danych do rejestru ŹRÓDŁO (RDO),
e) przyjmowanie zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, ich weryfikacja i wprowadzanie do rejestru ŹRÓDŁO (RDO) oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
f) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nieuprawnionego wykorzystania swoich danych osobowych (kradzież tożsamości), ich weryfikacja i wprowadzanie do rejestru ŹRÓDŁO (RDO) oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
g) występowanie o nadanie numeru PESEL dla osób zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej polskiej w związku z ubieganiem się o dowód osobisty, 
h) udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodem osobistym,
i) zakładanie kopert dowodowych zawierających dokumentację związaną z dowodami osobistymi,
j) prowadzenie archiwum kopert dowodowych osób posiadających dowody osobiste wydane przez Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
k) prowadzenie archiwum kopert dowodowych osób zmarłych,
l) wydawanie zaświadczeń z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
m) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dowodów osobistych;
2) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o ewidencji ludności i aktów wykonawczych, w szczególności:
a) przyjmowanie formularzy:
zgłoszenie pobytu stałego, zgłoszenie pobytu czasowego, zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego, zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego, zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy,
b) weryfikacja ww. formularzy i rejestracja danych w rejestrze ŹRÓDŁO (PESEL),
c) usuwanie niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców,
d) wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności,
e) przyjmowanie wniosków o nadanie/zmianę numeru PESEL dla obywateli polskich zamieszkałych za granicą, ich weryfikacja i wprowadzanie do rejestru ŹRÓDŁO (PESEL),
f) przyjmowanie wniosków o nadanie/zmianę numeru PESEL dla cudzoziemców obowiązanych do ich posiadania na podstawie odrębnych przepisów, ich weryfikacja i wprowadzanie do rejestru PESEL,
g) przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, ich weryfikacja i udostępnianie lub wydawanie decyzji odmawiających udostępnienia danych,
h) prowadzenie postępowań administracyjnych o wymeldowanie, zameldowanie lub uchylenie czynności zameldowania,
i) udostępnianie placówkom oświatowym danych dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;
3) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( dalej ustawa UKR) a w szczególności:
a) przyjmowanie wniosków o nadanie lub zmianę numeru PESEL od osób określonych w ustawie UKR w siedzibie organu, w tym weryfikacja tożsamości tych osób i weryfikacja przedłożonych dokumentów oraz wprowadzanie danych do systemu informatycznego ŹRÓDŁO,
b) przyjmowanie wniosków o nadanie lub zmianę numeru PESEL od osób określonych w ustawie UKR poza siedzibą organu ( stacja mobilna) od osób zamieszkałych na terenie Miasta, które nie poruszają się samodzielnie, zgłoszą i uprawdopodobnią niepełnosprawność, bądź długotrwałą chorobę uniemożliwiającą złożenie wniosku w siedzibie organu, w tym weryfikacja tożsamości tych osób i weryfikacja  przedłożonych dokumentów oraz wprowadzanie danych do systemu informatycznego ŹRÓDŁO,
c) przyjmowanie wniosków o przekazanie danych obywateli określonych w ustawie UKR do rejestru danych kontaktowych (RDK) oraz wprowadzanie i aktualizacja tych danych w RDK,
d) przyjmowanie wniosków o potwierdzanie profilu zaufanego osobom określonym w ustawie UKR, wprowadzanie danych do systemu informatycznego raz wydawanie stosownych poświadczeń,
e) przyjmowanie oświadczeń o wyjeździe z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca od osób określonych w ustawie UKR oraz wprowadzanie i aktualizacja tych danych w systemie informatycznym ŹRÓDŁO;
4) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo przedsiębiorców, z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacyjnym dla Przedsiębiorcy oraz z ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:
a) przyjmowanie wniosków przedsiębiorców o wpis do elektronicznego rejestru przedsiębiorców  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zmianę wpisu w CEIDG, o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej, o wykreśleniu wpisu w CEIDG, w tym: weryfikacja tożsamości przedsiębiorcy/pełnomocnika i weryfikacja poprawności wniosku,
b) przekształcanie przyjętych wniosków przedsiębiorców w formę dokumentu elektronicznego i po opatrzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym przesyłanie do CEIDG oraz wydawanie stosownych potwierdzeń;
5) realizacja zadań dotyczących działalności gospodarczej w stosunku do przedsiębiorców, dla których organem ewidencyjnym był Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w tym wydawanie zaświadczeń i odpisów;
6) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących:
a) przygotowywanie projektów uchwał  w tym zakresie,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych odnoszących się do wydawania, zmiany, cofania, wygaszania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:
• poza miejscem sprzedaży,
• w miejscu sprzedaży,
• podczas imprez na otwartym powietrzu,
• na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
• przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę,
c) przyjmowanie i weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
d) weryfikacja opłat należnych za sprzedaż napojów alkoholowych,
e) współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań zmierzających do podejmowania decyzji w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
f) wprowadzanie danych dotyczących uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do CEIDG (RDR – Rejestr Działalności Regulowanej).
7) realizacja zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym i aktów wykonawczych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu:
a) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta,
b) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących przewozu osób taksówkami,
c) wydawanie zezwoleń i wypisów z zezwoleń na przewozy regularne i przewozy regularne specjalne na terenie miasta,
d) wydawanie opinii w przedmiocie uzgodnienia zezwoleń na wykonywanie regularnego
e) przewozu osób w krajowym transporcie drogowym,
f) wprowadzanie danych dotyczących uzyskania, cofnięcia i wygaśnięcia licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego do CEIDG (RDR – Rejestr Działalności Regulowanej);
8) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia postępowań administracyjnych, analizy dokumentów oraz wydawanie stosownych decyzji  w sprawach dotyczących zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych;
9) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo o zgromadzeniach ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach zgromadzeń;
10) realizacja zadań wynikających z ustawy Kodeks Wyborczy i aktów wykonawczych oraz Uchwał i Wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących:
a) prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz stała współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym,
b) sporządzanie spisu wyborców dla zarządzanych wyborów oraz aktualizacja spisu wyborców na podstawie zgłoszeń meldunkowych oraz zawiadomień z innych urzędów,
c) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,
d) wydawanie decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania do stałego rejestru wyborców,
e) sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania dla zarządzanych wyborów, oraz dla zarządzanych referendów lokalnych i  ogólnokrajowych,
11) realizacja zadań wynikających z ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz Uchwał i Wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej i Komisarza Wyborczego w Warszawie wraz ze sporządzeniem spisu wyborców i aktualizacją spisu oraz wykonywanie innych zadań z tego zakresu wymaganych przepisami prawa;
12) realizacja zadań wynikających z ustawy o referendum lokalnym oraz Uchwał i Wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej i Komisarza Wyborczego w Warszawie wraz ze sporządzeniem spisu wyborców i aktualizacją spisu oraz wykonywanie innych zadań z tego zakresu wymaganych przepisami prawa;
13) realizacja zadań wynikających z ustawy o cudzoziemcach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących analizy wiarygodności dokumentów tożsamości  cudzoziemców oraz analizy wiarygodności dokumentów legalizujących pobyt cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  przy załatwianiu spraw;
14) realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP w zakresie przekazywania właściwym miejscowo Wojskowym Komendantom Uzupełnień danych osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony;
15) realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty w zakresie przekazywania właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat;
16) realizacja zadań z zakresu ustawy o repatriacji, w tym przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie;
17) realizacja zadań z zakresu ustawy o grach hazardowych dotycząca przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyn i salonów gier na terenie Miasta;
18) realizacja zadań wynikających z ustawy o broni i amunicji w zakresie dotyczącym zatwierdzania regulaminu strzelnic;
19) opracowywanie danych statystycznych i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań Wydziału;
20) prowadzenie wszelkiego rodzaju rejestrów i ewidencji przewidzianych przepisami prawa z zakresu realizowanych zadań Wydziału.
 
 
 
Wytworzył:
Bańbura Sebastian
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-05-29 11:01:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2023-11-22 12:52:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki