☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 16.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich jest Pani Maria Stawicka 

tel: 22 51 22 261

e-mail: maria.stawicka@nowydwormaz.pl

Wydział Spraw Obywatelskich podlega Sekretarzowi

Podstawowy zakres działania Wydziału Spraw Obywatelskich to:

1) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o dowodach osobistych i aktów wykonawczych, w szczególności;

a) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, ich weryfikacja   i wprowadzanie do rejestru PESEL (RDO),
b) przyjmowanie zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, ich weryfikacja  i wprowadzanie do rejestru PESEL ( RDO) oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie, 
c) wydawanie dowodów osobistych i wprowadzanie danych do rejestru PESEL (RDO),
d) występowanie o nadanie numeru PESEL dla osób zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o dowód osobisty,
e) udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodem osobistym,
f) zakładanie kopert dowodowych zawierających dokumentację związaną z dowodami osobistymi,
g) prowadzenie archiwum kopert dowodowych osób posiadających dowody osobiste wydane przez Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
h) prowadzenie archiwum kopert dowodowych osób zmarłych,
i) wydawanie zaświadczeń z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
j) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dowodów osobistych;
2) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o ewidencji ludności i aktów wykonawczych, w szczególności:
a) przyjmowanie formularzy:
zgłoszenie pobytu stałego, zgłoszenie pobytu czasowego, zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego, zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego, zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy, 
b) weryfikacja ww. formularzy i rejestracja danych w rejestrze PESEL,
c) usuwanie niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców,
d) wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności, 
e) przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały, ich weryfikacja i wprowadzanie do rejestru PESEL,
f) przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL dla osób obowiązanych do ich posiadania na podstawie odrębnych przepisów, ich weryfikacja i wprowadzanie do rejestru PESEL,
g) przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, ich weryfikacja i udostępnianie danych,
h) prowadzenie postępowań administracyjnych o wymeldowanie, zameldowanie lub uchylenie czynności zameldowania,
i) udostępnianie placówkom oświatowym danych dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;
3) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo przedsiębiorców, z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacyjnym dla Przedsiębiorcy oraz z ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych  w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:
a) przyjmowanie wniosków przedsiębiorców o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zmianę wpisu w CEIDG, o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej, o wykreśleniu wpisu w CEIDG, 
b) przekształcanie przyjętych wniosków przedsiębiorców w formę dokumentu elektronicznego  i po opatrzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym przesyłanie do CEIDG;
4) realizacja zadań dotyczących działalności gospodarczej w stosunku do przedsiębiorców, dla których organem ewidencyjnym był Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w tym wydawanie zaświadczeń i odpisów;
5) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących:
a) przygotowywanie projektów uchwał  w tym zakresie, 
b) prowadzenie postępowań administracyjnych odnoszących się do wydawania, zmiany, cofania, wygaszania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:
-  poza miejscem sprzedaży,
-  w miejscu sprzedaży,
-  podczas imprez na otwartym powietrzu,
-  podczas organizowanych przyjęć,
-  na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
c) przyjmowanie i weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
d) weryfikacja opłat należnych za sprzedaż napojów alkoholowych, 
e) współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań zmierzających do podejmowania decyzji w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
6) realizacja zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym i aktów wykonawczych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu:
a) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta,
b) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących przewozu osób taksówkami, 
c) wydawania zezwoleń i wypisów z zezwoleń na przewozy regularne i przewozy regularne specjalne na terenie miasta;
d) wydawanie opinii w przedmiocie uzgodnienia zezwoleń na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym;
7) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań administracyjnych i analizy dokumentów w sprawach dotyczących zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych;
8) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo o zgromadzeniach ze szczególnym uwzględnieniem postępowań administracyjnych w sprawach zgromadzeń;
9) realizacja zadań wynikających z ustawy Kodeks Wyborczy i aktów wykonawczych oraz Uchwał i Wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących:
a) prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz stała współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym, 
b) sporządzanie spisu wyborców dla zarządzanych wyborów oraz aktualizacja spisu wyborców na podstawie zgłoszeń meldunkowych oraz zawiadomień z innych urzędów,
c) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,
d) wydawanie decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania do stałego rejestru wyborców,
e) sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania dla zarządzanych wyborów, oraz dla zarządzanych referendów lokalnych i  ogólnokrajowych,
f) realizacja zadań wynikających z ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz Uchwał i Wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej i Komisarza Wyborczego w Warszawie wraz ze sporządzeniem spisu wyborców i aktualizacją spisu oraz wykonywanie innych zadań z tego zakresu wymaganych przepisami prawa;
g) realizacja zadań wynikających z ustawy o referendum lokalnym oraz Uchwał  i Wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej i Komisarza Wyborczego w Warszawie wraz ze sporządzeniem spisu wyborców i aktualizacją spisu oraz wykonywanie innych zadań z tego zakresu wymaganych przepisami prawa;
10) realizacja zadań wynikających z ustawy o cudzoziemcach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących dokumentów wydawanych cudzoziemcom oraz form pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP);
11) realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP w zakresie przekazywania właściwym miejscowo Wojskowym Komendantom Uzupełnień danych osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony;
12) realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty w zakresie przekazywania właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat;
13) realizacja zadań z zakresu ustawy o repatriacji;
14) realizacja zadań dotyczących wydawania opinii w sprawie lokalizacji kasyn i salonów gier na terenie Miasta;
15) realizacja zadań wynikających z ustawy o broni i amunicji w zakresie dotyczącym zatwierdzania regulaminu strzelnic; 
16) opracowywanie danych statystycznych i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań Wydziału;
17) prowadzenie wszelkiego rodzaju rejestrów i ewidencji przewidzianych przepisami prawa z zakresu realizowanych zadań Wydziału.

 

 
Wytworzył:
Bańbura Sebastian
Udostępnił:
Artur Żuk
(2003-05-29 11:01:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2020-01-27 15:10:50)

 
 
liczba odwiedzin: 14337136

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X