Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich jest  Pani Anna Markiewicz

tel: 22 51 22 261

e-mail:  anna.markiewicz@nowydwormaz.pl

Wydział Spraw Obywatelskich podlega Sekretarzowi

Podstawowy zakres działania Wydziału Spraw Obywatelskich

 1. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o dowodach osobistych i aktów wykonawczych, w szczególności:
  1. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, ich weryfikacja i wprowadzanie do rejestru ŹRÓDŁO (RDO) w siedzibie organu,
  2. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, poza siedzibą organu (stacja mobilną) od osób zamieszkałych na terenie powiatu nowodworskiego, które nie poruszają się samodzielnie, zgłoszą i uprawdopodobnią niepełnosprawność, bądź długotrwałą chorobą uniemożliwiającą złożenie wniosku w siedzibie organu, ich weryfikacja i wprowadzanie do rejestru ŹRÓDŁO (RDO),
  3. wydawanie dowodów osobistych i wprowadzanie danych do rejestru ŹRÓDŁO (RDO) w siedzibie organu,
  4. wydawanie dowodów osobistych poza siedzibą organu (stacja mobilna) osobom zamieszkałym na terenie powiatu nowodworskiego, które nie poruszają się samodzielnie, zgłoszą i uprawdopodobnią niepełnosprawność, bądź długotrwałą chorobę uniemożliwiającą odbiór dowodu osobistego w siedzibie organu oraz wprowadzanie danych do rejestru ŹRÓDŁO (RDO),
  5. przyjmowanie zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, ich weryfikacja i wprowadzanie do rejestru ŹRÓDŁO (RDO) oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
  6. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nieuprawnionego wykorzystania swoich danych osobowych (kradzież tożsamości), ich weryfikacja i wprowadzanie do rejestru ŹRÓDŁO (RDO) oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
  7. występowanie o nadanie numeru PESEL dla osób zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej polskiej w związku z ubieganiem się o dowód osobisty,
  8. udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodem osobistym,
  9. zakładanie kopert dowodowych zawierających dokumentację związaną z dowodami osobistymi,
  10. prowadzenie archiwum kopert dowodowych osób posiadających dowody osobiste wydane przez Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
  11. prowadzenie archiwum kopert dowodowych osób zmarłych,
  12. wydawanie zaświadczeń z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
  13. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dowodów osobistych;
 2. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o ewidencji ludności i aktów wykonawczych, w szczególności:
  1. przyjmowanie formularzy: zgłoszenie pobytu stałego, zgłoszenie pobytu czasowego, zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego, zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego, zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy,
  2. weryfikacja ww. formularzy i rejestracja danych w rejestrze ŹRÓDŁO (PESEL),
  3. usuwanie niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców,
  4. wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności,
  5. przyjmowanie wniosków o nadanie/zmianę numeru PESEL dla obywateli polskich zamieszkałych za granicą, ich weryfikacja i wprowadzanie do rejestru ŹRÓDŁO (PESEL),
  6. przyjmowanie wniosków o nadanie/zmianę numeru PESEL dla cudzoziemców obowiązanych do ich posiadania na podstawie odrębnych przepisów, ich weryfikacja i wprowadzanie do rejestru PESEL,
  7. przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, ich weryfikacja i udostępnianie lub wydawanie decyzji odmawiających udostępnienia danych,
  8. prowadzenie postępowań administracyjnych o wymeldowanie, zameldowanie lub uchylenie czynności zameldowania,
  9. udostępnianie placówkom oświatowym danych dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;
 3. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( dalej ustawa UKR) a w szczególności:
  1. przyjmowanie wniosków o nadanie lub zmianę numeru PESEL od osób określonych w ustawie UKR w siedzibie organu, w tym weryfikacja tożsamości tych osób i weryfikacja przedłożonych dokumentów oraz wprowadzanie danych do systemu informatycznego ŹRÓDŁO,
  2. przyjmowanie wniosków o nadanie lub zmianę numeru PESEL od osób określonych w ustawie UKR poza siedzibą organu ( stacja mobilna) od osób zamieszkałych na terenie Miasta, które nie poruszają się samodzielnie, zgłoszą i uprawdopodobnią niepełnosprawność, bądź długotrwałą chorobę uniemożliwiającą złożenie wniosku w siedzibie organu, w tym weryfikacja tożsamości tych osób i weryfikacja  przedłożonych dokumentów oraz wprowadzanie danych do systemu informatycznego ŹRÓDŁO,
  3. przyjmowanie wniosków o przekazanie danych obywateli określonych w ustawie UKR do rejestru danych kontaktowych (RDK) oraz wprowadzanie i aktualizacja tych danych w RDK,
  4. przyjmowanie wniosków o potwierdzanie profilu zaufanego osobom określonym w ustawie UKR, wprowadzanie danych do systemu informatycznego raz wydawanie stosownych poświadczeń,
  5. przyjmowanie oświadczeń o wyjeździe z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca od osób określonych w ustawie UKR oraz wprowadzanie i aktualizacja tych danych w systemie informatycznym ŹRÓDŁO;
 4. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo przedsiębiorców, z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacyjnym dla Przedsiębiorcy oraz z ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:
  1. przyjmowanie wniosków przedsiębiorców o wpis do elektronicznego rejestru przedsiębiorców  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zmianę wpisu w CEIDG, o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej, o wykreśleniu wpisu w CEIDG, w tym: weryfikacja tożsamości przedsiębiorcy/pełnomocnika i weryfikacja poprawności wniosku,
  2. przekształcanie przyjętych wniosków przedsiębiorców w formę dokumentu elektronicznego i po opatrzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym przesyłanie do CEIDG oraz wydawanie stosownych potwierdzeń;
 5. realizacja zadań dotyczących działalności gospodarczej w stosunku do przedsiębiorców, dla których organem ewidencyjnym był Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w tym wydawanie zaświadczeń i odpisów;
 6. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących:
  1. przygotowywanie projektów uchwał  w tym zakresie,
  2. prowadzenie postępowań administracyjnych odnoszących się do wydawania, zmiany, cofania, wygaszania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:
   • poza miejscem sprzedaży,
   • w miejscu sprzedaży,
   • podczas imprez na otwartym powietrzu,
   • na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
   • przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę,
  3. przyjmowanie i weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
  4. weryfikacja opłat należnych za sprzedaż napojów alkoholowych,
  5. współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań zmierzających do podejmowania decyzji w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
  6. wprowadzanie danych dotyczących uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do CEIDG (RDR – Rejestr Działalności Regulowanej).
 7. realizacja zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym i aktów wykonawczych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu:
  1. wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta,
  2. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących przewozu osób taksówkami,
  3. wydawanie zezwoleń i wypisów z zezwoleń na przewozy regularne i przewozy regularne specjalne na terenie miasta,
  4. wydawanie opinii w przedmiocie uzgodnienia zezwoleń na wykonywanie regularnego
  5. przewozu osób w krajowym transporcie drogowym,
  6. wprowadzanie danych dotyczących uzyskania, cofnięcia i wygaśnięcia licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego do CEIDG (RDR – Rejestr Działalności Regulowanej);
 8. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia postępowań administracyjnych, analizy dokumentów oraz wydawanie stosownych decyzji  w sprawach dotyczących zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych;
 9. realizacja zadań wynikających z ustawy prawo o zgromadzeniach ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach zgromadzeń;
 10.  realizacja zadań wynikających z ustawy Kodeks Wyborczy i aktów wykonawczych oraz Uchwał i Wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących:
  1. prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz stała współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym,
  2. sporządzanie spisu wyborców dla zarządzanych wyborów oraz aktualizacja spisu wyborców na podstawie zgłoszeń meldunkowych oraz zawiadomień z innych urzędów,
  3. wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,
  4. wydawanie decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania do stałego rejestru wyborców,
  5. sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania dla zarządzanych wyborów, oraz dla zarządzanych referendów lokalnych i  ogólnokrajowych,
 11.  realizacja zadań wynikających z ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz Uchwał i Wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej i Komisarza Wyborczego w Warszawie wraz ze sporządzeniem spisu wyborców i aktualizacją spisu oraz wykonywanie innych zadań z tego zakresu wymaganych przepisami prawa;
 12.  realizacja zadań wynikających z ustawy o referendum lokalnym oraz Uchwał i Wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej i Komisarza Wyborczego w Warszawie wraz ze sporządzeniem spisu wyborców i aktualizacją spisu oraz wykonywanie innych zadań z tego zakresu wymaganych przepisami prawa;
 13.  realizacja zadań wynikających z ustawy o cudzoziemcach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących analizy wiarygodności dokumentów tożsamości  cudzoziemców oraz analizy wiarygodności dokumentów legalizujących pobyt cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  przy załatwianiu spraw;
 14.  realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP w zakresie przekazywania właściwym miejscowo Wojskowym Komendantom Uzupełnień danych osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony;
 15.  realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty w zakresie przekazywania właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat;
 16.  realizacja zadań z zakresu ustawy o repatriacji, w tym przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie;
 17.  realizacja zadań z zakresu ustawy o grach hazardowych dotycząca przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyn i salonów gier na terenie Miasta;
 18.  realizacja zadań wynikających z ustawy o broni i amunicji w zakresie dotyczącym zatwierdzania regulaminu strzelnic;
 19.  opracowywanie danych statystycznych i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań Wydziału;
 20. prowadzenie wszelkiego rodzaju rejestrów i ewidencji przewidzianych przepisami prawa z zakresu realizowanych zadań Wydziału.

 

 

Wytworzył:
Bańbura Sebastian
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-05-29 11:01:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2024-06-25 20:59:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki