☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XVII sesja RM - sprawozdanie

XVII sesja Rady Miejskiej

20 grudnia 2007r odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej, podczas której radni jednogłośnie przyjęli budżet miasta na 2008r. w przyszłorocznym budżecie zaplanowano dochody w wysokości 72 277 342 zł, a wydatki w wysokości 89 277 342 zł. Deficyt budżetu miasta w wysokości 17 000 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
Ustalono wykaz wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 oraz terminy ich realizacji. Wydatki te związane są z realizacją programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 „Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek”.
Zatwierdzono również zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalono opłaty za wydawanie posiłków w szkołach prowadzonych przez gminę Nowy Dwór Mazowiecki. Do kręgu osób mogących odpłatnie korzystać z posiłków w stołówce należą przede wszystkim uczniowie, przy której utworzono stołówkę. Poza nimi, za zgodą dyrektora szkoły, ze stołówki mogą korzystać m.in. uczniowie szkół prowadzonych przez naszą gminę, w których nie utworzono stołówek.
Rada Miejska przyjęła „Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy na rok 2008”.  Podstawowe kierunki działań skierowane są m.in. na profilaktyczną działalność informacyjną wychowawczą, edukacyjną, zapobiegawczą  i interwencyjną; pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ofiar przemocy oraz sprawców przemocy; wspomaganie instytucji, organizacji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy.
Przyjęto roczny program i zasady współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Celem programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa miedzy administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi. Miasto będzie realizować zadania własne współpracując z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w zakresie m.in.: pomocy społecznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym, upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, ekologii i dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia.
Ostania w mijającym roku sesja Rady Miejskiej była okazją do podsumowania czteroletniej działalności Zarządów Osiedli. Burmistrz Miasta Jacek Kowalski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski podziękowali przewodniczącym i członkom Zarządów Osiedli za pracę społeczną na rzecz mieszkańców osiedli w latach 2003-2007 oraz życzyli sukcesów w dalszej pracy społecznej.

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2007-12-11 14:10:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2007-12-27 15:48:01)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380