☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XVIII sesja RM - sprawozdanie

XVIII sesja RM

29 stycznia br. odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej, podczas której uchwalony został Plan Rozwoju Lokalnego. Dokument w sposób syntetyczny i w ujęciu całościowym opisuje sytuację w naszym mieście, zarówno w sferze gospodarczej jak i społecznej. Tak rozbudowany i syntetyczny obraz całości jest punktem wyjścia do rozważań dotyczących przyszłości oraz kierunków rozwoju miasta. I właśnie wizja rozwoju, wyrażona poprzez Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) wzbudziła wiele dyskusji zarówno na etapie przygotowywania dokumentu, jak i jego prezentacji w czasie Sesji.
WPI ma charakter dokumentu kroczącego, co oznacza, iż corocznie powinno się ustalać plany inwestycyjne na kolejny rok nie objęty jeszcze planem oraz dokonywać przeglądu działań zaplanowanych w roku bieżącym. W ten sposób WPI z jednej strony porządkuje politykę inwestycyjną miasta, z drugiej zaś pozwala na drodze konsultacji społecznych wybrać zadania, które powinny być realizowane w pierwszym rzędzie. W przyjętym WPI znalazły się 33 zadania inwestycyjne, których wartość liczoną w cenach dnia dzisiejszego szacuje się na ponad 194 miliony złotych. Istnieje możliwość uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej przy realizacji większość z tych zadań.
Elementem Planu Rozwoju Lokalnego jest także Wieloletnia Prognoza Finansowa – narzędzie określające kondycję finansową gminy i potencjalne możliwości inwestowania. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki jako jedno z nielicznych na Mazowszu posiada zadłużenie liczone w ułamkach procenta. Świadczy to o prowadzeniu doskonałej polityki finansowej oraz o bardzo dużych możliwościach inwestycyjnych naszego miasta. 
Dokonano zmian w budżecie miasta na 2008r. Plan dochodów wynosi ogółem 72 295 873 zł, a plan wydatków 89 828 438 zł. Deficyt budżetu miasta wynoszący 17 532 565 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów (17 000 000 zł) oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (532 565 zł).
Określone zostały maksymalne kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, przyznawane nauczycielom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto oraz określono specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w 2008r. Studia językowe dające kwalifikacje do nauczania języków obcych w danym typie szkoły mogą być dofinansowane do 80% faktycznych kosztów za semestr. Studia magisterskie i podyplomowe na kierunkach zgodnych z potrzebami szkoły oraz kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki mogą być dofinansowane do 70% faktycznych kosztów za semestr.
Określone zostały także rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto.
Nowoprojektowanym drogom gminnym, po uzgodnieniach z Zarządami Osiedli, nadano nazwy: ul. Kasztanowa, ul. Świerkowa, ul. Kalinowa i ul. Jarzębinowa.
Burmistrz Miasta Jacek Kowalski przedstawił radnym rozwiązania komunikacyjne na ul. Paderewskiego i ul. Morawicza, które będą wiązały się z budową wiaduktu.
Rani zapoznali się z informacjami na temat bezpieczeństwa przedstawionymi przez komendanta Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Maz. Marka Ujazdę, komendanta Straży Miejskiej Piotra Rogińskiego oraz komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Andrzeja Hiszpańskiego.
Radni w tajnym głosowaniu wybrali na nowego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej p. Andrzeja Świdra.

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-01-21 11:58:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-02-15 12:26:09)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380