XX sesja RM - sprawozdanie

XX sesja RM

31 marca br. odbyła się XX sesja Rady Miejskiej, podczas której uchwalony został „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”. Do programu wprowadzono zmiany dotyczące dołączenia zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w okresie 2008-2013, z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych. Wśród zadań tych znalazła się „Rewitalizacja Reduty Napoleońskiej”, którego podmiotem realizującym będzie Agencja Mienia Wojskowego. Koszt tej inwestycji, polegający na odnowieniu Reduty i przystosowaniu jej m.in. do celów kulturalno-historycznych oszacowano wstępnie na 20 mln zł. Kolejne zadania to: „Remont zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła”, którego podmiotem realizującym będzie Parafia pw. św. Michała Archanioła, „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim” – podmiot realizujący Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim oraz „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w dzielnicy powojskowej w Nowym Dworze Mazowieckim”, którego podmiotem realizującym będzie Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Lokalny Program Rewitalizacji nie jest dokumentem zamkniętym i dlatego będzie on sukcesywnie rozbudowywany o nowe zadania.
Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2008r. Obecnie plan dochodów budżetu wynosi 72 622 892 zł, a plan wydatków 91 105 457 zł. Zwiększony deficyt budżetu miasta (18 482 565 zł) zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów (17 000 000 zł), zaciągniętych pożyczek (950 000 zł) oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (532 565 zł).
Zatwierdzony został wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim na lata 2008-2011.
Wprowadzone zostały zmiany w Regulaminie Straży Miejskiej. Zgodnie ze zmianami strażnik, z którym rozwiązana została umowa o pracę na jego wniosek lub z jego winy przed upływem dwóch lat od zakończenia szkolenia podstawowego, ma obowiązek zwrócić koszt jego wyszkolenia. Strażnicy mają  prawo do zajęć sportowo-rekreacyjnych w czasie służby i podlegają sprawdzianowi ze sprawności fizycznej.
Ustalone zostały diety miesięczne dla radnych, do których wyliczenia jako podstawę przyjmuje się kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej (1766,46zł). W związku z tym wysokości diet w zależności od pełnionej przez radnego funkcji przedstawiają sie następująco: Przewodniczący Rady – 110% kwoty bazowej, Wiceprzewodniczący Rady – 100% kwoty bazowej, Przewodniczący Komisji – 100% kwoty bazowej, Zastępca Przewodniczącego Komisji – 90% kwoty bazowej, Pozostali Radni – 85% kwoty bazowej. W przypadku, gdy radny opuścił bez usprawiedliwienia wszystkie posiedzenia i sesje, w których miał obowiązek uczestniczyć, dieta za dany miesiąc nie przysługuje mu.
Rada Miejska przyjęła rezygnację p. Waldemara Gajewskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-03-25 09:50:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-04-09 11:06:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki