Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785),

Wzory formularzy podatkowych 

1.     Obowiązek podatkowy:

·         powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku,

·         należy zgłosić w ciągu 14 dni od zaistnienia faktu,

·         wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

2.     Termin składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych:

14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku

Wraz z informacją należy przedłożyć akt notarialny lub inny dokument potwierdzający formę władania nieruchomością oraz zawiadomienie o wypisie z księgi wieczystej.

3.     Organ podatkowy – Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – ustala podatek od nieruchomości w drodze decyzji. Przed wydaniem decyzji organ podatkowy: dla wszystkich współwłaścicieli.

4.     Zwolnienia od podatku od nieruchomości określa art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz § 1 Uchwały Nr XIV/158/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

Podatnicy korzystający ze zwolnień również maja obowiązek złożyć deklarację na podatek od nieruchomości.

5.     Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:

do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty 

6.     Ulgi:

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy, na wniosek podatnika może:

 a)     odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty – podstawa prawna: art. 67a  § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz.U. z 2017 poz.201
ze zm.)

 

¨       przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek – podstawa prawna: uchwała Nr XVI/161/2016 Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 stycznia 2016 r.

¨       odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki - podstawa prawna: art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 201 ze zm.)

 

b)      umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną

-          podstawa prawna: art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 201 ze zm.)

 

 

7.     Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta - pok. 101, w godzinach:

poniedziałek – 900 - 1700,

wtorek, środa, czwartek, piątek – 800 – 1600.

 

8.     Na zaległości podatkowe wystawia się upomnienie.

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty, wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego, celem podjęcia czynności egzekucyjnych.

 

9.   Wpłat podatku można dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

Wytworzył:
Lidia Bisialska
(2018-12-02)
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-06-19 13:50:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2024-01-22 09:44:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki