☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 18.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podstawa prawna:

Wzory formularzy podatkowych 

1.     Obowiązek podatkowy:

  • powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku,
  • należy zgłosić w ciągu 14 dni od zaistnienia faktu,
  • wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

2.     Termin składania deklaracji:

  • do dnia 31 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy
     a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
  • korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku.

3.     Zwolnienia od podatku od nieruchomości określa art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz  Nr XIV/158/201z dnia 29 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  Podatnicy korzystający ze zwolnień również mają obowiązek złożyć deklarację na podatek od nieruchomości.

4.     Wysokość podatku od nieruchomości określa podatnik w deklaracji.

5.     Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości, podatnik wpłaca - bez wezwania – na rachunek Urzędu Miejskiego, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 

 

6.     Ulgi:

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy, na wniosek podatnika może:

a)     odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty – podstawa prawna: art. 67a pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 201 ze zm.)

•       przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek – podstawa prawna: uchwała Nr XVI/161/2016  Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia
26 stycznia 2016 r.

•       odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki - podstawa prawna: art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 201 ze zm.

b)      umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną 

  • podstawa prawna: art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
    – Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 201 ze zm.)

7.     Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta - pok. 101, w godzinach:

poniedziałek – 9.00 : 17.00,

Wtorek, środa, czwartek, piątek – 8.00 : 16.00.

8.     Na zaległości podatkowe wystawia się upomnienie.

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty, wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego, celem podjęcia czynności egzekucyjnych.

9.      Wpłat podatku można dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim 

Wpłaty we wszystkich w/w punktach zwolnione są z opłat i prowizji bankowych

 

Wytworzył:
Lidia Bisialska
(2018-01-02)
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2014-01-07 11:22:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156