☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 18.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od posiadania psów

Opłata od posiadania psów

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991r . o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z  2010r.  Nr 95, poz. 613 ze zm. );

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013r , w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r ( M.P. poz.724 );

- uchwała Nr XXIX/297/08 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2008 r ; w sprawie opłaty od posiadania psów.

1. Opłatę pobiera się  od osób fizycznych posiadających psy:

- na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki ustalono roczna opłatę od posiadania psów w wysokości 40 złotych od jednego psa;

- opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty;

- obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek;

- opłatę od posiadania psów należy uiszczać na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30.

2. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się :

- członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na postawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- pod warunkiem wzajemności ;

- osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa ;

- osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( j.t. Dz. U. z 2011r , Nr 127, poz.721 ze zm. ) – z tytułu posiadania psa asystującego ;

- osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa ;

- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów ;

- zwalnia się z opłaty posiadanie jednego psa utrzymywanego w celu pilnowania zabudowań domków jednorodzinnych wolnostojących i domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej ( Uchwała Nr XXIX/297/08 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2008 r. ) Uchwała XXIX/297/08 

 

 

Wytworzył:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2014-05-06 15:37:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156