☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 17.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

 

Podatek od środków transportowych

Podstawa prawna:

1.     Obowiązek podatkowy:

 

·         Ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych (w przypadku współwłasności, ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach).

 

·         powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty,

 

·         wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany.

 

2.     Termin składania deklaracji:

 

·         Do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu DT-1 wraz z załącznikiem DT-1A. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych Dz.U.2018.2436

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DT-1/A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

 

·         Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

·         Korekta deklaracji – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby.

 

 

3.     Zwolnienia od podatku od środków transportu określa art. 12
ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

4.     Podatek jest płatny w dwóch równych ratach, w terminie do 15 lutego
i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

·         po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:

-          w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,

-          do dnia 15 września roku podatkowego – II rata,

·         po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

5.     Ulgi:

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy, na wniosek podatnika może:

 

a)     odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty – podstawa prawna: art. 67a §1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 poz.201 ze zm.

¨       przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek – podstawa prawna: uchwała Nr XVI/161/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia   26 stycznia 2016 r.

 

 

b)       odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki - podstawa prawna:
 art. 67a §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 201 ze zm.).

 

b)      umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną

-          podstawa prawna: art. 67a §1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 201 ze zm.)

 

 

6.     Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta - pok. 101, w godzinach: poniedziałek – 900 - 1700,

Wtorek, środa, czwartek, piątek – 800 – 1600.

 

7.     W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego
w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy – Ordynacja Podatkowa, Burmistrz Miasta wydaje decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami.

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty, wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego, celem podjęcia czynności egzekucyjnych.

 

8.     Wpłat podatku można dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

 

Wpłaty we wszystkich w/w punktach zwolnione są z opłat i prowizji bankowych

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Lidia Bisialska
(2018-01-02)
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2019-11-29 12:39:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156