☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 18.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek rolny od osób fizycznych

 

Podatek rolny od osób fizycznych

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892).

Wzory formularzy podatkowych

1.     Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane 
w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne  z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

2.     Obowiązek podatkowy:

·         powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku,

·         należy zgłosić w ciągu 14 dni od zaistnienia faktu,

·         wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

3.     Termin składania informacji o gruntach :

·         14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, sporządzone na formularzu wg. wzoru ustalonego uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim 

·         Wraz z informacją należy przedłożyć dokument potwierdzający formę władania nieruchomością.

4.     Organ podatkowy – Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – ustala podatek rolny w drodze decyzji dla wszystkich właścicieli.

5.     Zwolnienia i ulgi podatkowe określają art. 12, 13a, 13b, 13c, 13d ustawy o podatku rolnym.

Podatnicy korzystający ze zwolnień również maja obowiązek złożyć deklarację na podatek rolny.

6.     Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

7.     Ulgi:

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy, na wniosek podatnika może:

 

 a)     odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty – podstawa prawna: art. 67a §1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 201 ze zm.)

¨       przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek – podstawa prawna: uchwała Nr XVI/161/2016  Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2016 r. 

¨       odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki - podstawa prawna: art. 67a §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 201 ze zm.)

b)      umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną

-   podstawa prawna: art. 67a §1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 201 ze zm.)

8.     Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta - pok. 101 w godzinach: poniedziałek – 900 - 1700,

Wtorek, środa, czwartek, piątek – 800 – 1600.

9.     Na zaległości podatkowe wystawia się upomnienie.

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty, wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego, celem podjęcia czynności egzekucyjnych.

 

10.    Wpłat podatku można dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

 

Wytworzył:
Lidia Bisialska
(2019-12-02)
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2014-01-07 11:42:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156