☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 17.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek rolny od osób prawnych

Podatek rolny od osób prawnych

Podstawa prawna:

·         ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 201 ze zm.).

Wzory formularzy podatkowych

Podatek rolny od osób prawnych

1.     Obowiązek podatkowy:

·         powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku,

·         należy zgłosić w ciągu 14 dni od zaistnienia faktu,

·         wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

2.     Termin składania deklaracji:

·         do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu wg wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku.

3.     Zwolnienia od podatku od nieruchomości określają art.: 12, 13a, 13b, 13c, 13d ustawy o podatku rolnym. Podatnicy korzystający ze zwolnień również mają obowiązek złożyć deklarację na podatek rolny.

4.     Wysokość podatku rolnego określa podatnik w deklaracji.

5.     Obliczony w deklaracji podatek rolny, podatnik wpłaca - bez wezwania – na rachunek Urzędu Miejskiego, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

6.     Ulgi:

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy, na wniosek podatnika może:

 a)     odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty – podstawa prawna: art. 67a §1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa((t. j. Dz. U. z 2017 poz. 201 ze zm.)

¨       przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek – podstawa prawna: uchwała Nr XVI/161/2016  Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2016 r

¨       odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki - podstawa prawna: art. 67a  §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 201 ze zm.)

b)      umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną

-          podstawa prawna: art. 67a §1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 201 ze zm.)

7.     Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta - pok. 101, w godzinach: poniedziałek – 900 - 1700,

Wtorek, środa, czwartek, piątek – 800 – 1600.

8.     Na zaległości podatkowe wystawia się upomnienie.

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty, wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego, celem podjęcia czynności egzekucyjnych.

 

Wytworzył:
Lidia Bisialska
(2019-01-02)
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2014-01-07 11:46:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156