zarzadzenie 43/08

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  43 /2008       
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki       
z dnia 19 marca 2008 r.
       

       
w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Nowodworskiego Ośrodka Kultury  w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2007.       
       
       
Na podstawie art. 197 pkt  2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) oraz art. 2 ust.1 pkt 7  i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:       

§ 1   

Przyjąć bilans i rachunek zysków i strat Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2007 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.       

§ 2   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.       

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-04-16 14:32:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-04-16 14:35:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki