zarzadzenie 49/08

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  49/2008     
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki     
z dnia 31 marca 2008 r.     
     


w sprawie: planu finansowego dochodów budżetowych i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2008.     
     
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 186  ust. 3 i ust. 4  ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :     
     

§  1     


     
Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2008 :     
1/ zarządzeniem  Nr 38 /2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 17 marca 2008 r.      
2/ uchwałą Nr XX/194/2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 marca 2008 r.      
     


§  2     
     

Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2008  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2008 :     
1/ zarządzeniem  Nr 38 /2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 17 marca 2008 r.      
2/ uchwałą Nr XX/194/2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 marca 2008 r.      
3/ zarządzeniem  Nr 47 /2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 marca 2008 r.      
   

  
§  3     
     

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu.     

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-04-16 15:48:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-04-16 16:05:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki