zarzadzenie 41/08

ZARZĄDZENIE Nr  41 /2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia  19 marca 2008 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2007 r., sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2007 r. oraz sprawozdania z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa za 2007 r.


Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2007 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową stanowiącą jego integralną część, informacją o stanie mienia komunalnego w 2007 r. i sprawozdaniem o stanie zobowiązań długoterminowych miasta na dzień 31 grudnia 2007 r.
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2007 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 2,
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa za 2007 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 3,
przekazać: Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 41/2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 19 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
ZA 2007 ROK

Sprawozdanie zawiera :

I. Część tabelaryczną :

ZAŁĄCZNIK NR 1  - WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2007 R.WEDŁUG DZIAŁÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W  2007 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WYKONANIE  DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2007 R.

ZAŁĄCZNIK NR 4 - ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2007 R.

ZAŁĄCZNIK NR 5 - ROZLICZENIE PRZYZNANYCH W 2007 R. DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

ZAŁĄCZNIK NR 6 - ROZLICZENIE PRZYZNANYCH W 2007 R. DOTACJI CELOWYCH I ŚRODKÓW, W TYM: ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /RÓŻNEGO SZCZEBLA/

ZAŁĄCZNIK NR 7 - ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  W 2007 R. OKREŚLONYCH W MIEJSKI PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIAPRZEMOCY

ZAŁĄCZNIK NR 8 - WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2007 R. WEDŁUG DZIAŁÓW

ZAŁĄCZNIK NR 9 - WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W  2007 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

ZAŁĄCZNIK NR 10 - ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2007 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11 - ROZLICZENIE WYDATKÓW W 2007 R. NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  

ZAŁĄCZNIK NR 12 - WYKONANIE DOTACJI PRZYZNANYCH Z BUDŻETU W 2007 R NA ZADAŃIA GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  NIENALEŻACE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 13 - WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2007 R.

ZAŁĄCZNIK NR 14 - WYKONANIE PLANU DOTACJI  DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2007 R.

ZAŁĄCZNIK NR 15 - REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2007 R.

ZAŁĄCZNIK NR 16 - REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY W 2007 R.

ZAŁĄCZNIK NR 17 - REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2007 R.

ZAŁĄCZNIK NR 18 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2007 R.

ZAŁĄCZNIK NR 19 -ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 R.

II. Część opisową :
                                                                                                                                                                                                                                  str.
I. CZĘŚĆ OGÓLNA                                                                                                                                                                                                   1

II. REALIZACJA DOCHODÓW  BUDŻETU MIASTA                                                                                                                                             4

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA :                                                                                                                                                                          8
1. CZĘŚĆ OGÓLNA                                                                                                                                                                                                 8
2. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU  MIEJSKIEGO                                                                                                              9
3.WYKONANIE WYDATKÓW POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                          19
- OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE                                                                                                                                                        19
- OŚRODKEK POMOCY SPOŁECZNEJ - załącznik Nr 1 do części opisowej sprawozdania, 
-  NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - załącznik Nr 2 do części opisowej sprawozdania, 
4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH                                                                                                                                                  24

IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                          31

V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
       33

VI. POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNIE WYODRĘBNIONE                                                                                                               34

1. ZAKŁAD BUDŻETOWY
 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Miejskiego Zakładu Oczyszczania  -  załącznik Nr 3 do części opisowej sprawozdania,
 
2. INSTYTUCJE KULTURY
 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj.
- Nowodworskiego Ośrodka Kultury - załącznik Nr 4 do części opisowej sprawozdania.
- Miejskiej Biblioteki Publicznej  -  załącznik Nr 5 do części opisowej sprawozdania,
 
3. SPÓŁKI KOMUNALNE
 Informacje o działalności komunalnych osób prawnych tj.
- Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z. o.o. - załącznik Nr 6 do części opisowej sprawozdania,
- Zarządu Budynków Komunalnych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - załącznik Nr 7 do części opisowej sprawozdania,
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z. o.o. - załącznik Nr 8 do części opisowej sprawozdania.

 

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

 ZA 2007 ROK

 

  
 
 
 

   

I. CZĘŚĆ OGÓLNA          

 

 

Budżet Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2007 r. został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr IV/28/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.      

 

Budżet uchwalony został w następujących wysokościach :

- dochody 76.620.195 zł., wydatki 96.365.262 zł.

- deficyt 19.745.067 zł., który planowano pokryć: kredytami w kwocie 19.700.000 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 45.067 zł .

 

W trakcie 2007 r. uchwalony budżet ulegał modyfikacjom.

Wynik dokonywanych zmian to :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.702.401 zł. /plan pierwotny 76.620.195 zł. po zmianach 80.322.596 zł. /

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.610.099 zł. /plan pierwotny 96.365.262 zł. po zmianach 84.755.163 zł. /

-   zmniejszenie deficytu o 15.312.500 zł. /plan pierwotny 19.745.067 zł. po zmianach 4.432.567 zł./, w tym korekty źródeł finansowania deficytu:

-            rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w kwocie 19.700.000 zł.

-            brak konieczności zaangażowania wolnych środków,

-            zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.432.567 zł.

 

Korekty planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach obrazuje poniższa tabela: 

                                                                                                                                                 ( w złotych )

 

 

DOCHODY

WYDATKI

 

Dz.

 

             Treść

plan pierwotny

zmiany

 

plan po zmianach

plan pierwotny

zmiany

 

plan po zmianach

010

Rolnictwo i łowiectwo

185

+ 607

792

1.500

+ 677

2.177

500

Handel

650.000

+ 3.540

653.540

372.385

+ 6.500

378.885

600

Transport i łączność

3.545.997

+ 38.633

3.584.630

18.878.179

-2.262.669

16.615.510

630

Turystyka

90.474

+ 167.077

257.551

170.743

+ 216.488

387.231

700

Gospodarka mieszkaniowa

9.423.000

- 153.099

9.269.901

2.691.500

+1.155.268

3.846.768

710

Działalność usługowa

30.000

0

30.000

553.000

0

553.000

750

Administracja publiczna

363.231

+ 253.157

616.388

7.783.308

+ 121.302

7.904.610

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4.536

+ 28.939

33.475

4.536

+ 28.939

33.475

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.600

+ 22.998

33.598

2.485.106

 

- 98.866

2.386.240

 

 

DOCHODY

WYDATKI

 

Dz.

 

             Treść

plan pierwotny

zmiany

 

 

Dz.

 

      Treść

plan pierwotny

zmiany

 

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

36.921.086

+ 2.843.296

39.764.382

42.000

+ 1.500

43.500

757

Obsługa długu publicznego

 

 

 

380.000

- 360.000

20.000

758

Różne rozliczenia

12.254.474   

+ 21.802

12.276.276

1.452.500

- 1.434.239

18.261

801

Oświata i wychowanie

844.380

+ 533.533

1.377.913

29.172.693

- 1.179.719

27.992.974

851

Ochrona zdrowia

0

+ 650

650

296.000

+ 196.814

492.814

852

Pomoc społeczna

8.580.300

- 1.871.223

6.709.077

12.407.119

-2.142.668

10.264.451

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.645.832

+ 1.580.056

5.225.888

3.645.832

+ 1.580.056

5.225.888

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

+ 207.040

207.040

925.700

+ 202.843

1.128.543

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

58.000

+ 25.395

83.395

5.405.199

- 1.972.378

3.432.821

921

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

 

 

1.448.160

- 341.400

1.106.760

926

Kultura fizyczna i sport

198.100

0

198.100

8.249.802

-5.328.547

2.921.255

 

RAZEM

76.620.195

+3.702.401

80.322.596

96.365.262

-11.610.099

84.755.163

                 

 

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów gminy obrazuje poniższa tabela:

                                                                                                                                                     ( w złotych )

         Źródła dochodów

Plan pierwotny

Zmiany

Plan po zmianach

DOCHODY BIEŻACE:

65.131.528

+ 3.832.622

68.964.150

z tego:

 

 

 

-   dochody własne gminy

40.441.726

+ 3.521.266

43.962.992

-   dotacje celowe na zadania zlecone       

8.244.692

- 2.104.0542

6.140.638

-   dotacje celowe na zadania powierzone z budżetu państwa

30.000

0

30.000

-   dotacje celowe na zadania własne

472.000

+ 643.065

1.115.065

-   subwencje z budżetu państwa

12.254.474

+ 21.802

12.276.276

-   pozostałe dochody

w tym:

3.688.636

+ 1.750.543

5.439.179

- środki na realizację Projektu pn. "Bałtycki  Kulturowy i Turystyczny Szlak Twierdz”  w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III B BSR

42.804

+ 98.299

141.103

- dotacja na program stypendialny w ramach ZPORR (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i MENiS)

0

+ 29.299

29.299

- środki na realizację projektu pn. „Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

3.645.832

+ 1.580.056

5.225.888

 - dotacja ze Starostwa Powiatu Nowodworskiego na remont drogi powiatowej

0

+ 30.000

30.000

 - dotacja ze Starostwa Powiatu Nowodworskiego na utrzymanie dróg powiatowych

0

+ 2.100

 2.100

 - dotacja na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP

0

+ 10.789

10.789

DOCHODY MAJĄTKOWE

11.488.667

-130.221

11.358.446

z tego:

 

 

 

-   dochody własne gminy

7.905.000

- 500.000

7.405.000

-   pozostałe dochody majątkowe ,  w tym:

3.583.667

+ 369.779

3.953.446

- środki na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR "Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim"

3.535.997

+ 1

3.535.998

- dotacja  z Gminy Wieliszew - w ramach współdziałania przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej

0

+ 1.000

1.000

- środki na realizację Projektu pn. "Bałtycki  Kulturowy i Turystyczny Szlak Twierdz”  w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B BSR

47.670

+ 68.778

116.448

- dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy PG-1)

0

+ 300.000

300.000

ŁĄCZNIE

76.620.195

+ 3.702.401

80.322.596

 

Korekty planu wydatków ukształtowały poszczególne rodzaje wydatków bieżących i majątkowych na poziomie :

Rodzaj wydatku

Plan pierwotny

Zmiany

Plan po zmianach

1.    Wydatki bieżące,  z tego:

57.863.697

+ 2.193.446

60.057.143

-        wynagrodzenia

23.154.681

+ 1.514.119

24.668.800

-        pochodne

4.622.018

- 43.073

4.578.945

-        dotacje

1.276.300

+ 2.342.247

3.618.547

-        pozostałe wydatki bieżące

28.430.698

-1.259.847

27.170.851

-        obsługa długu

380.000

- 360.000

20.000

2.    Wydatki majątkowe, z tego:

38.501.565

-13.803.545

24.698.020

- inwestycyjne

33.251.565

- 13.698.545

19.553.020

- pozostałe majątkowe

5.250.000

-105.000

5.145.000

ŁĄCZNIE

96.365.262

-11.610.099

84.755.163

 

 

Zarządzeniami Burmistrza Miasta oprócz wprowadzenia zmian na podstawie ustawowego upoważnienia do zmian budżetu w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa ( art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) wprowadzano również zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetowych.

Ponadto do dnia 31 grudnia 2007 r. rozdysponowano rezerwy (dział  758 rozdz. 75818 § 4810):

- rezerwę ogólną w kwocie     434.239 zł.

- rezerwę celową w kwocie 1.000.000 zł. (na wydatki bieżące dla dz. 801 – Oświata i wychowanie i działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli).

 

 

W 2007 r. spłacono raty pożyczek w łącznej kwocie 331.000 zł., zaciągniętych w latach ubiegłych z WFOŚiGW w Warszawie na zadania inwestycyjne, w tym:

1/ 181.000 zł. - pożyczki zaciągniętej na budowę miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy  Kopernika, Lipowej, Polnej, Kwiatowej , Al. Róż (umowa Nr 685/04/OW/P),

2/ 150.000 zł. - pożyczki zaciągniętej na budowę miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy  Kopernika  i Al. Róż (umowa Nr 219/05/OW/P).

 

            

Zrealizowane dochody w roku analizowanym wyniosły 79.958.966,33 zł. tj. 99,55 % planu, zaś planowane wydatki  wykonano w kwocie 76.688.710,96 zł. tj.  90,48 % planu.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami w 2007 r. wynosi 3.270.255,37 zł. 

 

Rok zamknął się wynikiem :

- na środkach własnych -  nadwyżką w kwocie  6.094.560,35 zł.

- na funduszach pomocowych - niedoborem w kwocie 2.942.969,97 zł.

 

Skumulowana nadwyżka wynosi 10.668.214,56 zł. w tym rezerwa na niewygasające wydatki wynosi 2.231.806,09  zł.

 

Wolne środki na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 250.000 zł.

 

 

 

 

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

 

 

      Uchwalony plan dochodów budżetowych w kwocie 80.322.596 zł. wykonany został w kwocie 79.958.966,33 zł, co dało wskaźnik realizacji 99,55 %.

 

Wykonanie wg źródeł dochodu obrazuje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów

PLAN

WYKONANIE

%

DOCHODY BIEŻACE:

68.964.150

71.974.605,28

104,37

z tego:

 

 

 

-   dochody własne gminy

43.962.992

47.120.252,58

107,18

  w tym: udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa           

20.890.774

22.953.964,10

109,88

-   dotacje celowe na zadania zlecone       

6.140.638

6.080.410,11

99,02

-   dotacje celowe na zadania powierzone z budżetu państwa

30.000

30.000,00

100,00

-   dotacje celowe na zadania własne

1.115.065

1.061.747,79

95,22

-   subwencje z budżetu państwa

12.276.276

12.276.276,00

100,00

-   pozostałe dochody

w tym:

5.439.179

5.405.918,80

99,39

- środki na realizację Projektu pn. "Bałtycki  Kulturowy i Turystyczny Szlak Twierdz”  w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III B BSR

141.103

110.393,05

78,24

- dotacja na program stypendialny w ramach ZPORR ( środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i MENiS)

29.299

28.376,00

100,00

- środki na realizację projektu pn. „Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

5.225.888

5.224.260,75

99,97

- dotacja ze Starostwa Powiatu Nowodworskiego na remont drogi powiatowej

30.000

30.000,00

100,00

 -dotacja ze Starostwa Powiatu Nowodworskiego na utrzymanie dróg powiatowych

 2.100

2.100,00

100,00

 - dotacja na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP

10.789

10.789,00

100,00

DOCHODY MAJĄTKOWE:

11.358.446

7.984.361,05

70,29

z tego:

 

 

 

-   dochody własne gminy

7.405.000

7.403.089,11

99,97

-   pozostałe dochody majątkowe

w tym:

3.953.446

581.271,94

14,70

- środki na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR "Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim"

3.535.998

272.000,00

7,69

- dotacja  z Gminy Wieliszew - w ramach współdziałania przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej

1.000

1.000,00

100,00

- środki na realizację Projektu pn. "Bałtycki  Kulturowy i Turystyczny Szlak Twierdz”  w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III B BSR

116.448

8.271,94

7,10

- dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy PG-1)

300.000

300.000,00

100,00

ŁĄCZNIE

80.322.596

79.958.966,33

99,55

 

Załącznik nr 1 do niniejszej informacji przedstawia wykonanie dochodów budżetu miasta w 2007 r. w układzie tabelarycznym wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  i stanowi szczegółową analizę wykonania dochodów.

 

Rozbieżności między planem a wykonaniem dochodów, mające znaczny wpływ na realizację budżetu w analizowanym okresie odnotowano w następujących pozycjach:

 

1/dochody wykonane powyżej planu rocznego:

 

-    wpływy własne realizowane przez Urząd Miasta :

- wpływy z różnych dochodów  (dz. 600 rozdz. 60016 § 0970) wykonanie 14.077,70 zł. przy  braku planu (kara umowna z tytułu niewykonanej w terminie dokumentacji projektowej dróg miejskich: ul. PCK, Przejazd, Nadwiślańska, Leśna ),

- odsetki od środków na rachunku bankowym (dz. 750 rozdz. 75023 § 0920) - plan 310.501 zł., wykonanie 355.407,26 zł.,  przekroczenie o kwotę 44.906,26 zł. tj. o 14,46 % planu, 

-        dochody z tytułu podatków i opłat realizowane przez Urząd Miasta:

-   wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470)  plan 900.000 zł.,  wykonanie 913.074,86 zł.  przekroczenie o kwotę 13.074,86 zł. tj. o 1,45 %.

-   wpływy z dzierżawy i leasingu (dz. 700 rozdz. 70005 § 0750) plan 675.300 zł. , wykonanie 688.991,28 zł., przekroczenie o kwotę 13.691,28 zł. tj. o 2,03 %. (wpływy z tytułu zawartych umów miesięcznych i rocznych dzierżaw gruntów pod budynkami mieszkalnymi, garażami, pawilonami, reklamami, ogródkami działkowymi, hurtowniami itp.)

-   podatek od nieruchomości od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0310) - plan 9.513.462 zł., wykonanie 9.657.968,98 zł., przekroczenie o kwotę 144.506,98 zł. tj. o 1,52 % planu,

-   podatek od środków transportowych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0340) - plan 4.476.116 zł., wykonanie 4.522.600,09 zł., przekroczenie o kwotę 46.484,09 zł. tj.    o 1,04 % planu,

-   wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw  (dz. 756 rozdz. 75618 § 0490) - plan 50.414 zł., wykonanie 88.497,88 zł., przekroczenie o kwotę 38.083,88 zł.  tj. o 75,54 % planu,

-        dochody z tytułu podatków realizowane przez Urzędy Skarbowe:

-   podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0360) - plan 177.855 zł., wykonanie 204.512,77 zł., przekroczenie o kwotę 26.657,77 zł. tj. o 14,99 % planu,

-   podatek od czynności cywilnoprawnych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0500) plan 1.221.318 zł., wykonanie 1.610.739,62 zł., przekroczenie o kwotę 389.421,62 zł. tj. o 31,89 % planu,

-   podatek dochodowy od osób fizycznych  (dz. 756 rozdz. 75621 § 0010) plan 18.361.689 zł., wykonanie 19.852.334,00 zł., przekroczenie o kwotę 1.490.645,00 zł. tj. o 8,12 % planu,

-   podatek dochodowy od osób prawnych  (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020) plan 2.529.085 zł., wykonanie 3.101.630,10 zł., przekroczenie o kwotę 572.545,10 zł. tj. o 22,64 % planu,

-        odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki : 

-    od osób prawnych:

-    (dz.756 rozdz.75615 § 0910) plan 65.457 zł., wykonanie 161.118,16 zł.,  przekroczenie o kwotę 95.661,16 zł.  tj. o 146,14 % planu,

-    (dz.756 rozdz.75615 § 0920) plan 22.531 zł., wykonanie 43.679,20 zł., przekroczenie o kwotę 21.148,20 zł.  tj. o 93,86 % planu,

-   od osób fizycznych: (dz.756 rozdz.75616 § 0910) plan 32.680 zł. wykonanie 57.732,59 zł., przekroczenie o kwotę 25.052,59 zł.  tj. o 76,66 % planu,

-        dochody realizowane przez jednostki budżetowe:

-   wpływy z usług przedszkoli (dz.801 rozdz.80104 § 0830) plan 640.100 zł. wykonanie 670.790,00 zł., przekroczenie o kwotę 30.690,00 zł.  tj. o 4,79 % planu,

-        pozostałe dochody realizowane przez Urząd Miasta :

-   wpływy z wpłat gmin za uczęszczanie dzieci do tut. przedszkoli (dz.801 rozdz.80104 § 2900) plan 163.534 zł. wykonanie 212.758,00 zł., przekroczenie o kwotę 49.224,00 zł.  tj. o 30,10 % planu,

 

2/ niskie wykonanie planowanych dochodów własnych gminy odnotowano w pozycjach :

 

-   dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dowodów osobistych i udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych (dz. 750 rozdz. 75011 § 2360) - plan 17.375 zł., wykonanie 8.688,36 zł. tj. 50 % planu (środki należne gminie - prowizja w wysokości 5 % zrealizowanej kwoty )

-   w podatku od czynności cywilnoprawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0500) - plan 10.000 zł – wystąpił zwrot kwoty 23.961,25 zł.  – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

 

3/ niskie wykonanie lub brak wykonania dotacji celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł:

 

-  środki na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim" (dz.600 rozdz.60016 § 6338 i § 6339) - łączny plan 3.535.998 zł., wykonanie 272.000 zł.  tj. 7,69 % (refundacja środków po rozliczeniu przez gminę),

-  środki na realizację projektu pn. "Bałtycki  Kulturowy i Turystyczny Szlak Twierdz”  w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III B BSR (dz.630 rozdz.63095 § 2888 i § 6648)- łączny plan 257.551 zł. ,wykonanie 118.664,99 zł. tj. 46,07% , (refundacja środków po rozliczeniu przez gminę),

-   dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy  (dz.801 rozdz.80101 § 2030) - plan 82.615 zł., wykonanie 45.189,34 zł. tj. 54,70 % planu (przekazana dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej – kwota wykonania stanowi wysokość faktycznie poniesionych  wydatków przez szkoły )

-   dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie  (dz.852 rozdz.852121 § 2010) - plan 5.131.000 zł., wykonanie 5.078.068,34 zł. tj. 98,97 % planu (kwota wykonania dochodów stanowi wysokość faktycznie poniesionych wydatków przez OPS na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)

-   dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy  (dz.854 rozdz.85415 § 2030) - plan 177.741 zł., wykonanie 166.194,56 zł. tj. 93,50 % planu (kwota wykonania dochodów stanowi wysokość faktycznie poniesionych wydatków przez szkoły na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wydatków na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej oraz zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów)

 

 

W trakcie 2007 roku sukcesywnie wystawiane i wysyłane były upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty.

W zakresie podatków:

-  od nieruchomości  – wystawiono 563 upomnienia oraz 21 tytułów wykonawczych,

- od środków transportowych – wystawiono 371 upomnień oraz 114 tytułów wykonawczych,

Przekazano do Urzędów Skarbowych 298 tytuły wykonawcze za nie zapłacone mandaty wystawione przez Straż Miejską .

Wysłano łącznie 1465 wezwań do zapłaty w zakresie dochodów z mienia tj. wieczystego użytkowania (1155 wezwań), dzierżawy (237), wykupów (38), przekształcenia (35) oraz trzy sprawy dotyczące zaległości z tytułu dzierżawy gruntu skierowano na drogę sądową.

 

Wysokość udzielonych w trakcie roku ulg, umorzeń i odroczeń w dochodach podatkowych wyniosła 2.056.598,03 zł., z czego 99,07 %  tj. 2.037.439,75 zł. dotyczy dochodu z podatku od nieruchomości.  Ulga powyższa rozkłada się następująco:

 

osoby prawne :

- umorzenia                                                364.856,50 zł.

- rozłożenie na raty                                  1.533.895,50 zł.

-   zwolnienie uchwałą Rady Miejskiej           130.196 ,00 zł.

                                                 razem     2.028.948,00 zł.

 

osoby fizyczne :

- umorzenia                                                    4.543,65 zł.

-   rozłożenie na raty                                          3.948,10 zł.

                                                  razem            8.491,75 zł.

 

Pozostałe udzielone ulgi w wysokości 19.158,28 zł.  dotyczyły :

-          podatku rolnego  (os. pr. )                                                        -   1.935,00 zł.

-          podatku od środków transportowych (os. fiz.)                            -  3.034,00 zł.

-          podatku opłacanego w formie karty podatkowej  (os. fiz.)           -  4.246,98 zł.

-          podatku od spadków i darowizn  (os. fiz.)                                  -   9.238,20 zł.

-          podatku od czynności cywilnoprawnych  (os. fiz.)                      -      704,10 zł.

 

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych wyniosły 3.573.768,35 zł.,  z czego :

-          w podatku od nieruchomości:                    - 677.649,50 zł. , z tego :

                                          osoby prawne       - 541.195,00 zł.

                                          osoby fizyczne      - 136.454,50 zł.

-          w podatku od środków transportowych :  - 2.896.118,85 zł. , z tego :

 osoby prawne       - 2.713.560,05 zł.

                                         osoby fizyczne         - 182.558,80 zł.

 

Łącznie dokonano zwolnień, ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatków  w kwocie 5.630.366,38 zł., co stanowi  13,18 % wykonania dochodów podatkowych (dział 756).

 

Ponadto w trakcie roku udzielono ulg w wierzytelnościach gminy, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Nr LI/491/2006 na łączną kwotę 358.901,83 zł,  z tego:

-        umorzenie dochodów z mienia:   należność główna – 8.033,17 zł, odsetki 604,49 zł.

-        umorzenie dochodów z tytułu mandatu karnego: należność główna – 200 zł.

-        odroczenie terminu płatności : należność główna – 14.404,22 zł, odsetki 681,17 zł.

-       rozłożenie na raty: należność główna – 336.264,44 zł.

 

 

 

 

 

   

III.  WYDATKI BUDŻETU MIASTA

 

 

 

1.   CZĘŚĆ OGÓLNA

 

 

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/28/2006 w dniu 28 grudnia 2006 r. plan budżetu zakładał wykonanie wydatków w 2007 r wysokości 96.365.262 zł. W wyniku przeprowadzonych korekt budżetowych w 2007 r. nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o ok. 13,69 % w stosunku do planu pierwotnego i na dzień 31 grudnia  2007 r.  wyniósł 84.755.163 zł.

       

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 r.  zrealizowany został następująco:

          ( w złotych)

Rodzaj wydatków

Plan do 31.12.2007r

Wykonanie do 31.12.2007 r.

%.

WYDATKI OGÓŁEM,

w tym :

84.755.163

76.688.710,96

90,48

I.                  WYDATKI BIEŻĄCE,

 z tego:

60.057.143

56.649.570,25

94,33

1/ wynagrodzenia 

  z tego :

24.668.800

23.979.025,46

97,20

       - placówki oświatowo - wychowawcze

16.495.637

16.328.731,14

98,99

       - Urząd Miejski

6.128.805

5.614.134,53

91,60

       - OPS

1.309.039

1.309.037,45

100,00

       - NOSiR

735.319

727.122,34

98,89

2/ pochodne od wynagrodzeń

  z tego :

4.578.945

4.422.992,15

96,59

       - placówki oświatowo - wychowawcze

3.154.228

3.106.098,93

98,47

       - Urząd Miejski

1.032.319

926.021,72

89,70

       - OPS

253.448

252.811,26

99,75

       - NOSiR

138.950

138.060,24

99,36

3/ dotacje,

z tego :

3.618.547

3.583.218,11

99,02

a/dotacje dla gminnych instytucji kultury :

1.087.260

1.087.260,00

100,00

             Nowodworski Ośrodek Kultury

384.260

384.260,00

100,00

             Miejska Biblioteka Publiczna

703.000

703.000,00

100,00

b/ dotacje na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego (realizacja Projektu pn. "Partnerstwo w widłach Trzech Rzek" w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL),

834.927

304.326,44

36,45

c/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym :

1.696.360

1.669.412,00

98,41

 - na zadania  z zakresu ochrony i promocji zdrowia

11.000

11.000,00

100,00

 - na zadania  z zakresu ochrony i promocji zdrowia - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy

93.000

83.000,00

89,25

-  na realizację projektu pn. " Partnerstwo w widłach Trzech Rzek" w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

1.407.360

1.392.350,00

98,93

 - na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

30.000

28.062,00

93,54

 - na zadania  z zakresu kultury fizycznej i sportu

155 000

155.000,00

100,00

4/ pozostałe wydatki bieżące ,

 z tego :

27.170.851

24.649.661,79

90,72

   - placówki oświatowo - wychowawcze

4.945.648

4.653.378,44

94,09

   - Urząd Miejski

14.510.615

12.453.760,83

85,83

w tym : rezerwa ogólna

15.761

X

 

   - OPS

7.152.881

7.058.739,50

98,68

   - NOSiR

561.707

483.783,02

86,13

5/ obsługa długu gminy

20.000

14.672,74

73,36

II.             WYDATKI MAJĄTKOWE,

z tego :

24.698.020

20.039.140,71

81,14

1/wydatki inwestycyjne,

z tego :

19.553.020

15.005.524,71

76,74

   - Urząd Miejski

19.442.822

14.896.550,36

76,62

   - placówki oświatowo - wychowawcze

95.198

93.974,35

98,71

   - OPS

15 000

15.000,00

100,00

2/pozostałe wydatki majątkowe

5.145.000

5.033.616,00

97,84

 

 

 

2.                                 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU MIEJSKIEGO

 

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego obejmują zarówno wydatki dotyczące zadań merytorycznych realizowanych przez Urząd jak i wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w Urzędzie .

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej wykonanie wydatków przez Urząd Miejski w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

 

Dz. / Rozdz.

Treść

Plan do 31.12.2007r

Wykonanie do 31.12.2007 r.

%.

Wyszczególnienie

poniesionych  wydatków

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

01030

 

Izby rolnicze

 

1.500

 

438,78

 

29,25

 

 

 

Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej (2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).

 

01095

Pozostała działalność

 

677

 

675,97

 

99,85

 

 

 

Dotacja celowa na  zadanie zlecone gminie.

Realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego. Kwota wykonania stanowi zwrot podatku akcyzowego rolnikom  (662,72zł.) oraz koszt przesyłki (13,25 zł.).

500

HANDEL

 

50095

Pozostała działalność

 

198.885

 

187.268,14

 

94,16

 

 

 

Koszty związane z utrzymaniem i obsługą targowisk w tym :

- wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane         z obsługą parkingu oraz sprzątaniem placu   (46.008,21zł.),

- pozostałe wydatki bieżące (141.259,93 zł.) - koszty utrzymania targowisk, sprzątanie terenu, w tym m. in.: materiały (6.979,77 zł.) energia (57.922,95 zł.), remonty, w tym: remont ciągów pieszo-jezdnych, usunięcie awarii wodociągowych     i kanalizacyjnych TM- 1 (24.904,92 zł.), usługi (50.926,89 zł.), koszty telefonu komórkowego (146,40zł.), ubezpieczenie mienia: budynków, sprzętu, przyczepy (331zł.) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej  (48 zł.)

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

 

581.820

 

568.577,44

 

97,72

 

 

 

Koszt:

1/ remontu drogi w ul. Kopernika, z tego: nakładka (433.264,72 zł.), roboty dodatkowe (123.446,19 zł.), nadzór (11.134,22 zł.),

2/ utrzymania zimowego dróg powiatowych  (732,31 zł.).

 

60016

Drogi publiczne gminne

 

2.162.284

 

1.996.285,71

 

92,32

 

 

 

Wykonanie stanowi:

1/remonty na kwotę 1.756.981,41 zł. z tego:

-   remonty cząstkowe nawierzchni żwirowych i tłuczniowych (68.880,11 zł.),

-    remonty cząstkowe  ulic o nawierzchni bitumicznej (72.372,94 zł),

-   remonty cząstkowe oznakowania pionowego i poziomego (51.004,47 zł),

-   remonty cząstkowe przed okresem zimowym: nawierzchni ulic, chodników, dróg gruntowych, znaków pionowych (44.218,35 zł),

-    remonty chodników ul. Boh. Modlina – wzdłuż przedszkola (9.756,04 zł.), ul. Partyzantów (14.093,68 zł), Długiej (45.341,25 zł), Lotników, Sempołowskiej, Długiej i Bema (311.095,24 zł.),

-   remonty ulic: Ledóchowskiego, Obrońców Modlina (321.971,33 zł.) i  roboty dodatkowe (63.619,63 zł), Leśnej (369.994,28 zł), Szarych Szeregów i Sikorskiego (177.001,44 zł.), Zakroczymskiej i Targowej (164.882,76 zł.), Chemików,            29-Listopada, Kadetów, Partyzantów, Przewodników i Przytorowej (38.835,04 zł.),

-   remont studni w ul. Kolejowej -3.914,85 zł.,

2/ koszty pozostałych usług – 239.304,30 zł., w tym:

-   zimowe utrzymanie dróg (180.949,03 zł),

-   prace porządkowe po okresie zimowym -usunięcie pisku (18.187,10 zł.) ,

-   czyszczenie kanału odwadniającego skarpę wzdłuż ul. Kolejowej (5.562,03 zł.)

-    wymiana przepustu wód opadowych w ul. Chłodnia (7.034,67 zł.),

-   koszenie pasów przydrożnych (10.147,43 zł.,)

-   czyszczenie studni chłonnych (17.424,04 zł.).

 

60095

Pozostała działalność

 

19.860

 

15.150,90

 

76,29

 

 

 

W tym koszty:

1/zakupu szyb do wiat przystankowych (1.899,99 zł.),

2/remontu zdewastowanych wiat przystankowych na  terenie miasta (13.250,91 zł.).

630

TURYSTYKA

 

63095

Pozostała działalność

 

295.518

 

121.163,95

 

41,00

 

 

 

Z tego wydatkowano na :

1/ realizację Projektu pn. "Bałtycki  Kulturowy i Turystyczny Szlak Twierdz”            w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III B BSR ( plan 235.813 zł. wykonanie 65.563,29 zł. tj. 27,80 % planu).

Na wydatki Projektu składają się :

-     umowy - zlecenia  (6.986 zł.), z tego: wynagrodzenia dla ekspertów za opracowania związane z Twierdzą Modlin (5.786 zł.), sporządzenie i analiza zestawień do sprawozdania finansowego Projektu (1.200 zł.)

- pozostałe wydatki bieżące (58.577,29 zł), z tego: materiały (508,72 zł.), pozostałe usługi (48.223,15 zł.) - koszty organizacji spotkań, opłata za koordynowanie projektem dla lidera, wykonanie 50 szt. płaskorzeźb do celów promocyjnych), koszty opracowań (6.260 zł.), podróże służbowe krajowe (427,54 zł.) i  zagraniczne (3.157,88 zł).

2/ różnice kursowe ( plan 5.000zł., wykonanie 1.107,77  zł. tj. 22,16%),

3/ realizację  zadań gminy w zakresie turystyki , (plan 54.705 zł., wykonanie 54.492,89 zł. tj. 99,61 %) – koszty: remontu  schodów w Twierdzy Modlin (15.000zł.), wykonania ulotek turystycznych Twierdzy Modlin, pieszych szlaków turystycznych, współorganizacji VII Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych (15.888,47zł.),  składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej, której gmina jest członkiem (23.604,42 zł. ).

700

GOSPODARKA  MIESZKANIOWA

 

70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

 

19.000

 

543,45

 

2,86

 

 

Zobowiązania zlikwidowanego Komunalnego Zakładu Budżetowego (dot. zwrotu kaucji mieszkaniowych).

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościa-mi

 

829.268

 

571.604,68

 

68,93

 

 

W tym :

-     zakup usług remontowych (402.689,91 zł.), w tym: naprawa dachu w budynku komunalnym – siedziba WOPR (19.886 zł.), pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego - określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (284.250,60 zł.), remont budynku przy ul. Nałęcza (98.553,31 zł.),

-      zakup pozostałych usług (112.301,54 zł.), w tym:  opłaty za dzierżawę terenu (PPKS), koszty: rozbiórki budynku mieszkalnego i komórek przy ul. Okunin 136, budynków przy ul. J. Nałęcza, prac porządkowych przy ul. Przeskok,

-     podatek od towarów i usług VAT (39.186,14zł.)

-     koszty sądowe i komornicze (17.427,09 zł) .

 

70095

Pozostała działalność

 

48.500

 

44.138,16

 

91,01

 

 

 

W tym;

1/ usługi inkasenckie - energia Modlin Twierdza, koszty windykacji należności gminy (37.804,66zł.)

2/ odszkodowanie za nie zapewnienie lokalu socjalnego ( 6.333,50 zł.)

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 

71004

 

Plany

zagospodarowania

przestrzennego

 

10.000

 

847,70

 

8,48

 

 

 

Wydatki związane z  planami miejscowymi.

 

71014

 

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

 

485.000

 

361.530,18

 

74,54

 

 

Wydatki z zakresu geodezji, w tym m.in.: mapy prawne, wytyczenia,  mapy do zasiedzenia, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, odbitki, wyceny działek  i lokali, opłaty notarialne i wieczstoksięgowe, ogłoszenia, inwentaryzacje budowlane budynków wielorodzinnych oraz inne opracowania.

 

71035

 

Cmentarze

 

58.000

 

48.046,08

 

82,84

 

 

 

Wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci finansowane są z dwóch źródeł :

1/ środki z dotacji na zadanie powierzone - porozumienie ( plan 30.000 zł., wykonanie 30.000 zł. tj. 100 %)

2/ środki własne gminy  plan 28.000 zł, wykonanie 18.046,08 zł.,  tj.  64,45 %.

Wykonanie stanowi zakup zniczy, wiązanek, kwiatów , ziemi, kory, usługi remontowe, zakup usług: wymiana krzyży, obramowanie kwatery oraz renowacja       i konserwacja zieleni na Cmentarzu Fortecznym.

750

ADMINISTRACJA   PUBLICZNA

 

75009

 

Urzędy skarbowe

 

20.000

 

3.253,81

 

16,27

 

 

 

Koszty egzekucji należne Urzędom Skarbowym za ściągnięcie należności gminy          z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych.

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 

344.475

 

338.657,14

 

98,31

 

 

 

Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł :

1/ środki z dotacji na zadanie zlecone (plan i wykonanie 158.436 zł. tj. 100%)

2/ dofinansowanie ze środków własnych gminy  (plan 186.039 zł, wykonanie 180.221,14 zł.,  tj.  96,87 %).

Na wydatki rozdziału składają się: wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne od płac (288.266,95 zł.) oraz pozostałe wydatki bieżące (50.390,19 zł),  z tego m. in. : materiały: druki, art. biurowe, kwiaty, art. spożywcze,  wyposażenie dla USC i Ewidencji Ludności (30.957,20 zł.),  koszty usług: serwis oprogramowania  SEL i USC, usługi introligatorskie dla USC (19.432,99 zł.)

 

75022

 

- Rady gmin

 

408.680

 

380.243,81

 

93,04

 

 

 

W tym :

- umowy –zlecenia -koszty obsługi posiedzeń komisji i sesji (3.565,34 zł. )

- pozostałe wydatki bieżące ( 376.678,47 zł.),  z tego :

-   diety radnych (357.694,75 zł.),

-    materiały związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (9.213,05 zł.),

-   usługi (7.183,72 zł.), w tym: szkolenia radnych, przejazdu radnych na                 I pielgrzymkę samorządowców oraz usługi gastronomiczne, wykonanie wizytówek, legitymacji i pieczątek,

-   koszty telefonu komórkowego  (2.307,35 zł.)

-   koszt delegacji zagranicznej (279,60 zł.)

 

75023

 

- Urzędy gmin

 

6.285.322

 

5.474.054,40

 

87,09

 

 

 

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu jako jednostki oraz utrzymaniem budynku Urzędu Miejskiego składają się :

- wynagrodzenia i pochodne, koszty umów zleceń i pochodne od umów (4.299.654,17zł. ),

- pozostałe wydatki bieżące (1.174.400,23 zł),  w tym:

-   koszty związane z BHP: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi,  refundacja zakupu okularów korygujących wzrok (4.533,38 zł.),

-   opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych – kuratorzy (3.300 zł),

-   wpłaty na PFRON (17.668 zł.)

-    materiały związane z funkcjonowaniem Urzędu (174.746,54 zł.) m.in. gazety, czasopisma i  akty prawne, publikacje książkowe, druki i formularze, artykuły biurowe, środki czystości, odzież ochronna, napoje,  wyposażenie pomieszczeń,  zakupy związane z utrzymaniem posesji i wyposażeniem budynku, rozbudowa sieci komputerowej, zestawy komputerowe i drukarki ,

-   energia (102.737,03 zł.),

-   remonty i konserwacje (78.901,92 zł.), w tym: remont pomieszczeń USC ,

-   koszty badań wstępnych, kontrolnych  i okresowych pracowników (6.694 zł ),

-   usługi pozostałe (398.118,81 zł.) m.in. koszty ochrony budynku, serwisu oprogramowania komputerowego, usług drukarskich i introligatorskich, pralniczych, usług pocztowych, przeglądu instalacji wentylacyjnej i gaśnic p.poż., wykonania pieczęci urzędowych, obsługi prawnej Urzędu,

-   usługi dostępu do sieci Internet (15.558,78 zł.),

-   koszty telefonu komórkowego  (28.523,10 zł.)  i stacjonarnego (93.928,14 zł.)

-   podróże służbowe krajowe (40.158,79 zł.) i zagraniczne ( 373,77 zł. ),

-   ubezpieczenia majątku oraz znaki opłaty sądowej (30.236 zł.) ,

-   odpis na ZFŚS pracowników ( 73.146 zł.)

-   koszty szkoleń (46.150,50 zł.),

-   materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych ( 12.899,66 zł.)

-   akcesoria komputerowe (46.725,81 zł. ),

 

75075

Promocja jednostek

samorządu

terytorialnego

 

329.614

 

327.329,67

 

99,31

 

 

Wydatkowana kwota stanowi koszty poniesione na działalność promocyjną miasta,   w tym:

- koszty związane z udostępnieniem i przystosowaniem dla potrzeb kalendarza 2008 mapy Twierdzy Modlin (1.150 zł),

-   zakup materiałów (12.837,33zł.), w tym: zakup aparatu fotograficznego,  nagród    i pucharów na potrzeby przedsięwzięć objętych patronatem Burmistrza Miasta, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Turnieju Brydża Sportowego, wystawy psów rasowych, spływu kajakowego „Młynareczka 2007”,

-   koszty usług (313.342,34 zł.), z tego: opłaty za publikowanie informacji na urzędowej stronie „Informatora Miejskiego”, w lokalnej prasie „Tygodniku Nowodworskim”, opłata za konkurs „Gmina Fair Play”,  koszty promocji miasta przez MKS „Świt” oraz promocji miasta w Sali Kongresowej, wykonanie gadżetów reklamowych, witacza miejskiego oraz  zawieszenia wystroju świątecznego miasta,  koszty usług związanych z obchodami  VIII Dni Miasta, imprezą plenerową Spotkanie z historią,  koszty wizyty dziennikarzy polonijnych w Modlinie Twierdzy.

 

 

75095

Pozostała działalność

 

293.519

 

281.474,94

 

95,90

 

 

 

W tym:

1/wydatki związane z działalnością Zarządów Osiedli (łączny  plan 17.600 zł. wykonanie 17.292,65 zł. tj. 98,25%), z tego: ryczałty Przewodniczących Zarządów Osiedli  za udział w sesjach Rady (11.880,04 zł)  i  zakup materiałów przez Zarządy ( 5.412,61 zł.)

 

 

2/ pokrycie kosztów działalności w zakresie kultury (łączny  plan 215.214 zł, wykonanie - 214.466,80 zł. tj. 99,65% planu) , z tego: umowa o dzieło –koncerty (27.200 zł.), zakup materiałów w tym: nagrody rzeczowe, kwiaty, sztuczne ognie, art. spożywcze, napoje (11.719,76 zł.), usługi pozostałe, w tym: koszty koncertów, organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych, ochrony imprez oraz usług gastronomicznych  (175.547,04 zł.)

Koszty organizowanych i współorganizowanych imprez kulturalnych dotyczyły:

- imprezy plenerowej dla mieszkańców  „Sylwester 2006” (koszty ochrony),

-   XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

-   Mszy św. w II rocznicę śmierci Jana Pawła II,

-   Światowego Dnia Inwalidy,

-   uroczystości zbrodni Katyńskiej,

-   obchodów rocznicy Konstytucji 3 maja,

-   festynu związanego z obchodami VIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego,

-   IV Dni Osób Niepełnosprawnych,

-   obchodów Dnia Dziecka,

-   III Zlotu Pojazdów Militarnych,

-   imprezy plenerowej „Spotkanie z historią”,

-   obchodów rocznicy Odzyskania Niepodległości

-   obchodów Dnia Seniora,

-   spotkań okolicznościowych (ze sponsorami, darczyńcami, wigilijne)

 

 

3/ koszty związane z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych (plan 11.727 zł., wykonanie 3.635,60 zł tj. 31,00 %) – koszty konsultacji i doradztwa dotyczących procedury przetargowej z zakresu robót budowlanych

 

 

4/ koszty opracowania Lokalnego Planu Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2008-2015  (plan i wykonanie 24.400 zł. tj. 100 %)

 

 

5/ pozostałe koszty, plan 23.578 zł., wykonanie 21.679,89 zł., tj. 91,95 %, z tego:

- zakup materiałów (2.996,99 zł.) zakup stroików na spotkania władz miasta            z organizacjami i instytucjami,

- zakup usług pozostałych (12.627,90 zł.) - koszty pobytu delegacji zagranicznych     z Niemiec i Litwy na obchodach Dni Miasta, wymiany zagranicznej – pobyt dzieci z PG-2 w Niemczech,

- wykonanie opracowania związanego z przedsięwzięciami rozwojowymi miasta (5.978 zł.)- programu badawczego UE sektora handlu i usług w Nowym Dworze Mazowieckim,

- koszty ubezpieczenia delegacji miasta na Litwę ( 77 zł. )

 

 

6/ rekompensata utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem do poboru (plan 1.000 zł. , brak realizacji ).

W 2007 r. brak wpływu wniosków o zwrot utraconego wynagrodzenia.

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

 

4.536

 

4.536,00

 

100,00

 

 

 

Dotacja celowa na  zadanie zlecone gminie.

Jest to koszt płac i pochodnych poniesiony przez gminę w zakresie  aktualizacji         i prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenia oraz  pochodne od wynagrodzeń

 

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

 

28.939

 

28.158,87

 

97,30

 

 

 

Dotacja  celowa na  zadanie zlecone gminie.

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Środki te zostały wykorzystane na :

-  wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne ( 7.224,51 zł.)

-     pozostałe wydatki bieżące (20.934,36 zł.), w tym diety członków komisji  (12.960,00 zł.)

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

75405

Komendy powiatowe Policji

 

90.000

 

68.712,86

 

76,35

 

 

 

 

Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Maz. (dodatkowe służby policjantów, nagrody, partycypacja w kosztach zakupu radiowozu).

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

 

95.789

 

80.717,10

 

84,27

 

 

 

Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP, w tym:

1/ środki z dotacji na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP- ubrania specjalne strażackie (plan i wykonanie 10.789 zł., tj. 100 %)

2/ środki własne gminy  plan 85.000 zł, wykonanie 69.928,10 zł.,  tj.  82,27 %

Ze środków własnych wydatkowano na: ekwiwalent za udział w akcjach  ratowniczo – gaśniczych (4.932 zł.), umowy zlecenia dwóch konserwatorów – kierowców (21.480zł.), materiały i wyposażenie: w tym. m in. materiały eksploatacyjne, opony, lampy, wąż, buty ochronne (33.907,70 zł.),  naprawy samochodów i sprzętu (7.024,86 zł.)  oraz usługi: badania techniczne, oznakowanie samochodów, usługi pralnicze (2.035,54 zł.) i ubezpieczenia (548 zł.).

 

75414

 

Obrona cywilna

 

10.300

 

3.897,38

 

37,84

 

 

 

Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł :

1/ środki z dotacji na zadanie zlecone (plan i wykonanie 500 zł. tj. 100%)

     Dotacja wykorzystana  na  konserwację syren obrony cywilnej .

2/ środki własne gminy  plan 9.800 zł, wykonanie 3.397,38 zł.,  tj.  96,87 %

Wykonanie stanowi koszty : materiałów , w tym drobne akcesoria do montażu anteny syreny oc (254,82 zł.), ogrzewania magazynu OC (1.642,56 zł.), konserwację syren alarmowych (1.500 zł.).

 

75416

 

Straż Miejska

 

866.800

 

769.993,35

 

88,83

 

 

 

Na koszty działalności Straży Miejskiej   (17 strażników ) składają się :

-     płace i pochodne ( 687.712,76 zł.),

-     pozostałe wydatki bieżące (82.280,59 zł.), z tego: ekwiwalent pieniężny za pranie mundurów (760 zł.), materiały , m.in. zakup paliwa oraz części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup umundurowania uzupełniającego dla strażników (44.677,41 zł), usługi remontowe - koszty napraw      i przeglądów technicznych samochodów  służbowych  (8.249,84zł.),  usługi zdrowotne (1.644,00 zł.), usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem SM (705,23zł.), usługi telefonii komórkowej (3.948,85 zł.), koszty delegacji służbowych  (2.626,26 zł.) opłaty za korzystanie z sieci radiowej oraz ubezpieczenia OC samochodów służbowych (2.094 zł.), szkolenia  nowozatrudnionych strażników (17.575 zł.)

 

75495

Pozostała działalność

 

51.488

 

48.932,51

 

95,04

 

 

 

Wydatkowana kwota stanowi koszty obsługi monitoringu miejskiego -wynagrodzenia i pochodne (31.932,51 zł.), usługi związane z bezpieczeństwem na wodzie i przy wodzie ( 17.000 zł. ).

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

 

43.500

 

31.369,54

 

72,11

 

 

W tym koszty :

-     poboru opłat targowiska w Modlinie Twierdzy ( 10.695,80 zł.)

-     materiałów (6.739,28 zł.): bilety opłaty targowej, druki podatkowe,

-     usług pozostałych (12.174 zł.): doręczanie nakazów płatniczych, wypis z rejestru gruntów do celów podatkowych ),

-     materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych  (773,73 zł.)

-     akcesoria komputerowe ( 986,73 zł.)

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

 

75702

Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego

 

20.000

 

14.672,74

 

73,36

 

 

Są to spłacone w 2007 r. odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek na zadania inwestycyjne: „Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kopernika, Lipowej, Polnej, Kwiatowej  i Al. Róż” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika i Al. Róż”.

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

75814

Różne rozliczenia finansowe

 

2.500

 

0,00

 

0,00

 

 

 

Środki przeznaczone na świadczenia rekompensujące  utracone  wynagrodzenie żołnierzy rezerwy w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe oraz inne świadczenia wypłacane członkom rodzin żołnierza zasadniczej służby wojskowej.

Wydatkowane środki refundowane są na bieżąco przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie.

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

 

15.761

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

Jest to kwota nierozdysponowanej w 2007 r. rezerwy ogólnej budżetu.

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

80104

 

Przedszkola

 

 

25.273

 

19.509,58

 

77,20

 

 

 

 

Koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin.

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

 

27.000

 

25.810,90

 

95,60

 

 

 

 

Koszty przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5 i do ośrodków specjalistycznych .

 

80195

 

Pozostała działalność

 

84.043

 

73.354,91

 

87,28

 

 

 

W tym:

1/ środki z dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ( plan 59.243 zł., wykonanie 54.949,23 zł. tj. 92,75%)

2/ środki własne gminy związane z realizacją zadań oświatowych przez Wydział Edukacji   (plan  24.800 zł, wykonanie 18.405,68  zł.,   tj.  74,22 %).

Środki te wydatkowane były na:

- wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisji na stopień nauczyciela mianowanego ( 480 zł.)

- materiały (8.873,13 zł.)- zakupiono m.in. książki na  nagrody dla uczniów biorących udział w  konkursach międzyszkolnych i książki na nagrody dla uczniów i nauczycieli na zakończenie roku szkolnego,

- zakup usług ( 9.052,55 zł.) - koszty ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych (PG-1, ZS,  PP-2), wykonania plakietek dla nauczycieli odchodzących na emeryturę, koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej               i szkolenia nauczycieli.

851

OCHRONA ZDROWIA

 

85149

Programy polityki zdrowotnej

 

36.000

 

22.786,54

 

63,30

 

 

Wydatki dotyczyły:

1/dofinansowania: wyjazdu integracyjnego dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo z terenu miasta (5.000 zł. ), wyjazdu integracyjno-rehabilitacyjnego dla dorosłych -  Polski Związek Niewidomych (2.000 zł. ), szkolenia z zakresu chorób    i najnowszych osiągnięć medycznych - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 10 (2.000 zł.), wyjazdowych warsztatów psychoedukacyjnych – Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek (2.000 zł.),

2/zakupu materiałów (3.966,54 zł), w tym: zakup nagród dla uczestników                   i laureatów festiwalu piosenki o zdrowiu, zakupu pasków do badań profilaktycznych podczas obchodów Dni Miasta

3/ usług ( 7.820 zł.) – koszty uczestnictwa w Sympozjum Diabetologicznym i Forum Profilaktyki Leczenia Otyłości, szczepienia przeciw grypie, realizacji programu profilaktycznego , konferencji profilaktycznej .

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

320.538

 

211.984,82

 

66,13

 

 

 

Na kwotę wykonania składają się :

-    koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji  stowarzyszeniom (83.000 zł.)  - koszty utrzymania i prowadzenia dwóch świetlic socjoterapeutycznych przez TPD,

-     wynagrodzenia biegłych sądowych za opinie w przedmiocie uzależnienia (11.380,80 zł.),

-     wynagrodzenia członków MKRPA, psychoterapeutów, zlecenia koncertu związanego z profilaktyką ( 38.360 zł.) ,

-    koszty zakupu materiałów  edukacyjnych  i informacyjnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych, materiałów pomocniczych do działalności na rzecz uzależnionych            (6.133,14zł.),

- koszty usług (73.110,88 zł.), w tym m.in. koszty usług: w zakresie programów  socjoterapeutycznych i profilaktycznych prowadzonych w placówkach szkolnych             i świetlicach socjoterapeutycznych, udziału dzieci i młodzieży w zakroczymskich spotkaniach, szkoleń w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych,  usług z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnienia i przemocy w rodzinie oraz  programu  terapeutycznego dla sprawców przemocy domowej, refundacja przejazdów na terapię , koszty  działalności Punktu Konsultacyjnego i Telefonu Zaufania.

 

85158

 

Izby wytrzeźwień

 

20.000

 

16.457,44

 

82,29

 

 

 

Pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień  osób z terenu tut. gminy.

852

POMOC SPOŁECZNA

 

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

4.733

 

4.732,13

 

99,98

 

 

 

 

Zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych ) wypłaconych przez gminę  ze środków z budżetu państwa (dot. 2006 r.)

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

 

1.500.000

 

1.396.731,25

 

93,12

 

 

 

Przyznano 8.319 dodatków na kwotę 1.397.899,67 zł., z tego :  

-   4.205 dodatków użytkownikom mieszkań komunalnych i socjalnych na kwotę  715.932,28 zł., co stanowi 51,21% kwoty przyznanych dodatków,

-   4.114 dodatki pozostałych mieszkań na kwotę 681.967,39 zł. tj. 48,79 % kwoty  dodatków.  

Różnica między przyznanymi dodatkami a faktycznym wykonaniem (1.168,42 zł.) stanowi kwotę dodatków nie podjętych do dnia 31.12.2007 r.

 

85295

Pozostała działalność

 

30.000

 

13.431,68

 

44,77

 

 

 

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osób biorących udział w pracach społecznie – użytecznych.

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

85395

Pozostała działalność

 

5.225.888

 

5.194.720,91

 

99,40

 

 

 

Wydatki związane z realizacją programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 "Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek"     w tym wydatki budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku 2007 na kwotę 2.231.806,09 zł.  (uchwała Nr XVII/162/2007 Rady Miejskiej z dnia 20.XII.2007 r.)

Na wydatki składają się :

-     wynagrodzenia i pochodne od płac, koszty umów zleceń i pochodne od umów  (1.064.904 zł. tj. 100 % planu wydatków na ten cel),

-     dotacje (2.218.896,11 zł. tj. 98,96 % planu, w tym kwota  826.546,11zł. – wypłacona Partnerom zgodnie z umowami bilateralnymi, kwota 1.392.350 zł. przekazana stowarzyszeniom),

- pozostałe wydatki bieżące (w kwocie 1.910.920,80 zł, tj. 99,59 % planu), w tym: materiały  i wyposażenie (167.372 zł.) - materiały biurowe, pieczątki, art. spożywcze, wyposażenie: telefon i  aparat fotograficzny,  koszty energii (15.852 zł.), usługi remontowe (2.095 zł.), pozostałe usługi ( 1.344.438 zł.),w tym: wykonanie materiałów promocyjnych: plakaty, ulotki, koszty utrzymania skrzynek poczty     e-mail dla domeny  widlytrzechrzek.pl, ochrona lokalu, szkolenia, koszty utrzymania czystości, opłaty za udział w targach, zwrot kosztów przejazdu na  szkolenia dla beneficjentów, zakup usług dostępu do sieci Internet ( 4.412 zł.), koszty telefonu stacjonarnego (14.796 zł.), koszty tłumaczeń (35.000 zł.)                i opracowań oraz analiz (100.000 zł.), opłata za administrowanie budynkiem Partnerstwa (860 zł.),  podróże służbowe krajowe (11.537 zł.) i zagraniczne (55.069,80 zł.), różne opłaty i składki (629 zł.), odpis na ZFŚS pracowników (11.289 zł.), zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek (20.000 zł) oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (127.571 zł.)

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

85412

 

Kolonie i obozy oraz inne formy  wypoczynku  dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

 

41.000

 

35.504,16

 

86,60

 

 

W ramach środków w tym rozdziale dofinansowano wyjazd na obóz sportowo-rekreacyjny UKS „Reduta”, obóz harcerski zorganizowany przez ZHP oraz wypoczynek Parafialno-Uczniowskiego Klubu Sportowego „MŁODE ORŁY” (łączna kwota dofinansowania 28.062 zł.), zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział     w konkursach w czasie ferii zimowych (299,31zł.), pokryto koszty wyjazdów na basen w czasie ferii zimowych, koszty wyjazdu na wystawę uczniów   i harcerzy – transport i koszty wstępu, pokryto koszty pobytu uczniów na obozie artystycznym (7.142,85zł.).

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

 

162.641

 

152.307,46

 

93,65

 

 

Wypłacono :

- stypendia Burmistrza Miasta (19.710 zł.), z tego: 15 stypendiów za osiągnięcia sportowe i 6 za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne,

- pomoc materialną dla uczniów z rodzin o niskich dochodach (132.597,46 zł.) -środki  z dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

900

GOSPODARKA  KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

592.900

 

424.863,79

 

71,66

 

 

Wykonanie stanowi: koszt usług - oczyszczania ścieków opadowych, ul. Łęcznej         i prac konserwacyjnych kanalizacji deszczowych (216.817,92 zł.),  opłat za wbudowane urządzenia kanalizacyjne ( 3.046,80 zł.) oraz opłat i kar administracyjnych wraz z odsetkami przejętych od WAM dotyczących gospodarki wodno-ściekowej Modlina Twierdzy naliczonych przez WIOŚ w Warszawie (204.999,07 zł.)

 

90003

Oczyszczanie miast i gmin

 

615.640

 

608.012,16

 

98,76

 

 

 

Koszty zakupu koszy na śmieci i skrzyń na piach (7.137zł.) oraz utrzymania czystości, w tym: oczyszczanie koszy ulicznych, sprzątanie, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników, utrzymanie kabin sanitarnych, likwidacja wysypisk, sprzątanie terenów i placów miejskich i przystanków autobusowych, utylizacja martwych zwierząt   (600.875,16 zł. ).

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

81.875

 

70.223,25

 

85,77

 

 

W tym koszty :

-  zakupu materiałów (3.824,81 zł) -nasadzenia wiosenne kwiatów na rabatach         w parkach miejskich i gazonach ulicznych, zakupu części do fontann, nawozów, nasion, trawy,

- naprawy fontanny i zegara  (1.415,20 zł.)

- usług utrzymania czystości i zieleni w parkach miejskich (64.983,24 zł.)

 

90013

Schroniska dla zwierząt

 

45.525

 

45.523,92

 

100,00

 

 

 

Koszty utrzymania bezdomnych zwierząt oraz koszty ich odławiania.

 

9001

 

Oświetlenie

ulic, placów i dróg

 

1.457.500

 

1.154.115,95

 

79,18