☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 18.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek leśny od osób fizycznych

Podatek leśny od osób fizycznych

Podstawa prawna:

·         ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1821).

Wzór formularzy 

1.     Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

2.     Obowiązek podatkowy:

·         powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku,

·         należy zgłosić w ciągu 14 dni od zaistnienia faktu,

·         wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

3.     Termin składania informacji o lasach :

·         14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, sporządzone na formularzu wg wzoru_Wraz z informacją należy przedłożyć dokument potwierdzający formę władania nieruchomością.

4.     Organ podatkowy – Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – ustala podatek leśny w drodze decyzji dla wszystkich współwłaścicieli.

5.     Zwolnienia i ulgi podatkowe określa art. 7 ustawy o podatku leśnym. Podatnicy korzystający ze zwolnień również maja obowiązek złożyć deklarację na podatek leśny.

6.     Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 

7.     Ulgi:

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy, na wniosek podatnika może:

a)     odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty – podstawa prawna: art. 67a §1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2017 poz.201 ze zm.)

  - przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek – podstawa prawna: uchwała XVI/161/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2016.

b)  odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki - podstawa prawna: art. 67a §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja Podatkowa  (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 201 ze zm.)

c)      umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną

-          podstawa prawna: art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201
ze zm.)

8.     Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta - pok. 101, w godzinach:

poniedziałek – 900 - 1700,

Wtorek, środa, czwartek, piątek – 800 – 1600.

9.     Na zaległości podatkowe wystawia się upomnienie.

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty, wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego, celem podjęcia czynności egzekucyjnych.

10.    Wpłat podatku można dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

 

Wytworzył:
Lidia Bisialska
(2018-01-02)
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2014-01-07 11:50:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156