☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 16.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wieloosobowe Stanowisko ds. Społecznych

Inspektorem ds. Społecznych jest Pani Iwona Kuczera

tel: 22 51 22 163

e-mail: iwona.kuczera@nowydwormaz.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych podlega  Sekretarzowi

Podstawowy zakres działania wieloosobowego Stanowiska ds. Społecznych to:

 1. sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia; 
 2. koordynowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz współdziałanie w tym zakresie
  z organizacjami i instytucjami, w tym nadzór nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
 3. opiniowanie wniosków dotyczących ustalania czasu pracy aptek;
 4. prowadzenie analizy problemów społecznych i możliwości ich rozwiązywania na terenie Miasta;
 5. ogłaszanie i przeprowadzenie konkursów ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na wykonanie zadań objętych Miejską Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych/przyjmowanie wniosków o dofinansowanie i ich merytoryczna ocena;
 6. przeprowadzenie procedur wynikających z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tzw. "małych grantów";
 7. opracowywanie i realizacja uchwał w sprawach;
 1. Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 2. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;
 1. bieżąca koordynacja zadań wynikających z Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz realizacja zarządzeń Burmistrza w sprawie planu wydatków programów operacyjnych strategii;
 2. prowadzenie rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 3. podejmowanie działań na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. przyjmowanie wniosków o współorganizację realizacji zadań własnych z zakresu zdrowia i opieki społecznej;
 5. opracowywanie i realizacja wniosków o dofinansowanie projektów społecznych, finansowanych ze środków zewnętrznych;
 6. współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania, prowadzenia i rozliczania projektów społecznych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 7. Nadzór i obsługa organizacyjno-techniczna i lokalowa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 8. współpraca z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, gabinetami prywatnymi na terenie Miasta oraz organami samorządów zawodów medycznych;
 9. gromadzenie, analizowanie i upowszechnianie informacji, w tym wyników badań, sondaży i innych danych dotyczących problemów społecznych, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, HIV/AIDS oraz przeciwdziałania przemocy;
 10. współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 11. rozwój, koordynacja i promocja lokalnego wolontariatu;
 12. Realizacja programów, których celem jest aktywizacja środowiskowa seniorów;
 13. koordynacja działań związanych z udzielaniem bezpłatnego poradnictwa psychospołecznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;
 14. współudział w organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży;
 15. współpraca z instytucjami i osobami fizycznymi realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej;
 16. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie:
  1. ochrony i promocji zdrowia,
  2. pomocy społecznej,
  3. profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy,
  4. upowszechniania sportu i rekreacji dzieci i młodzieży;
 17. diagnoza potrzeb w zakresie działań użytecznych społecznie;
 18. realizacja zadań związanych z Nowodworską Kartą Familijną;
 19. realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 20. koordynacja korzystania przez organizacje pozarządowe z pomieszczeń przy Ośrodku Pomocy Społecznej;
 21. opracowanie i udział w realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 22. opracowanie i prowadzenie lokalnej kampanii społecznej na rzecz tworzenia nowych organizacji pozarządowych;
 23. kontrola organizacji pozarządowych w zakresie wydatkowania otrzymanych dotacji z budżetu Miasta w zakresie zawartych umów;
 24. koordynacja współpracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami pozarządowymi;
 25. współudział w organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży;
 26. opracowywanie i przedstawianie Burmistrzowi projektów uchwał w sprawie programu rocznej współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 27. współpraca z instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, których Miasto jest członkiem oraz nawiązywanie takiej współpracy w zakresie merytorycznym stanowiska ds. społecznych.

 

Wytworzył:
Bańbura Sebastian
(2017-07-01)
Udostępnił:
Edyta Zwolińska
(2008-05-07 08:39:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2020-02-06 12:00:05)

 
 
liczba odwiedzin: 14337140

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X