Urząd Stanu Cywilnego

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest Pani Edyta Nowakowska

tel: 22 51 22 274

e-mail: edyta.nowakowska@nowydwormaz.pl

Urząd Stanu Cywilnego podlega Burmistrzowi Miasta

Podstawowy zakres działania Urzędu Stanu Cywilnego to:

1) dokonywanie rejestracji stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego w formie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów;
2) przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego;
3) dokonywanie rejestracji danych oraz usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL;
4) występowanie z urzędu o nadanie oraz zmianę numeru PESEL;
5) przechowywanie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego i aktów zbiorowych;
6) przyjmowanie oświadczeń o:
a) wstąpieniu w związek małżeński,
b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
c) wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
d) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
e) uznaniu ojcostwa,
f) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
g) zmianie imienia dziecka;
7) prowadzenie rejestru uznań ojcostwa;
8) nadawanie z urzędu imienia dziecku,  jeżeli rodzice nie dokonali w terminie zgłoszenia urodzenia dziecka;
9) rejestrowanie związków małżeńskich wyznaniowych ze skutkiem cywilnym w rejestrach stanu cywilnego;
10) wydawanie zaświadczeń o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą;
11) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
12) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub;
13) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;
14) wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dot. wskazanej osoby;
15) wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego;
16) wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
17) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego z elektronicznego rejestru stanu cywilnego;
18) wydawanie zaświadczeń o przyjętych sakramentach;
19) wydawanie wielojęzycznych standardowych formularzy do dokumentów urzędowych;
20) dokonywanie rejestracji urodzenia lub zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane;
21) dokonywanie transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
22) odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
23) dokonywanie sprostowań oraz uzupełnień aktów stanu cywilnego;
24) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imion i nazwisk;
25) załatwianie korespondencji krajowej i konsularnej;
26) przygotowywanie wniosków o Nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie;
27) organizowanie uroczystych jubileuszy;
28) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkowej;
29) składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów;
30) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, tj. blankietów zaświadczeń USC i blankietów odpisów aktów stanu cywilnego;
31) prowadzenie spraw socjalnych pracowników oraz osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
32) opracowanie i aktualizacja Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
33) uznawanie orzeczeń sądu państwa obcego lub rozstrzygnięć innego organu obcego na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, dwustronnych i wielostronnych umów międzynarodowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego, w tym sporządzanie i dołączanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego;
34) wykonanie postanowień wynikających z umów międzynarodowych, konwencji, rozporządzeń Rady UE w zakresie sporządzonych aktów stanu cywilnego.
Wytworzył:
Bańbura Sebastian
Udostępnił:
Zwolińska Edyta
(2008-05-07 11:50:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2023-11-22 12:26:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki