zarzadzenie 58/08

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  58 / 2008         
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki         
z dnia 21 kwietnia 2008 r.
         
         

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2008.          
         
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 173 ust. 5, art 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 z późn. zm.)  oraz § 12 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XVII /163 /2007 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2007  r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2008,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2008:         
     

§ 1       

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1:         
a/ zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę   11.200 zł.         
Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi  72.634.092 zł.         
         

§ 2         

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 2:         
a/ zmniejsza się wydatki budżetu miasta  o kwotę 121.845 zł.         
b/ zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 133.045 zł.         
Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi  91.116.657 zł.         
         

§ 3      

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu.    

Z up. Burmistrza
Jacek Gereluk     
Z-ca Burmistrza Miasta
         

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-05-19 13:48:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-05-19 14:00:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki