zarzadzenie 64/08

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  64 / 2008      
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki      
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
      
      

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2008.      
      
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 186  ust. 1 pkt. 1  ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :     
      

§  1      

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu miasta na rok 2008 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2008 zarządzeniem Nr 58/2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 21 kwietnia 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.     
      

§  2      

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu miasta na rok 2008 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2008 zarządzeniem Nr 58/2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 21 kwietnia 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.     
      

§  3      

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu miasta na rok 2008 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2008 uchwałą Nr XXI / 209 /2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.     
      

§  4      

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu miasta na rok 2008 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2008 uchwałą  Nr XXI / 209 /2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.     
      

§  5     

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu.     

Z up. Burmistrza
Jacek Gereluk
Z-ca Burmistrza Miasta

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-05-19 14:03:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-05-19 14:37:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki