zarzadzenie 65/08

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  65/2008     
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki     
z dnia 30 kwietnia 2008 r.     

w sprawie: planu finansowego dochodów budżetowych i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2008.     
     
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 186  ust. 3 i ust. 4  ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :     
     

§  1     

Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2008 :     
1/ zarządzeniem  Nr 58 /2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 21 kwietnia 2008 r.      
2/ uchwałą Nr XXI/209/2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2008 r.      

  §  2     

Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2008  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2008 :     
1/ zarządzeniem  Nr 58 /2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 21 kwietnia 2008 r.      
2/ uchwałą Nr XXI/209/2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2008 r.      
     

§  3     

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu.     
     

Z up. Burmistrza
Jacek Gereluk
Z-ca Burmistrza Miasta

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-05-19 15:38:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-05-19 15:58:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki