zarzadzenie 70/08

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  70 / 2008        
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki        
z dnia 14 maja 2008 r.
        

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2008.         
        
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 173 ust. 5, art 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 z późn. zm.)  oraz § 12 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XVII /163 /2007 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2007  r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2008,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2008:        
        

§ 1        

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1:        
a/ zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę   67.763 zł.        
Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi  72.915.715 zł.        
        

§ 2        

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 2:        
a/ zmniejsza się wydatki budżetu miasta  o kwotę 50.536 zł.        
b/ zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 118.299 zł.        
Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi  91.012.647 zł.        
        

§ 3        

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.        
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r., po dokonaniu zmian w planie wydatków budżetowych niniejszym zarządzeniem, stanowią załącznik nr 3.        
        

§ 4        

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu.        
       

Z up. Burmistrza  
Jacek Gereluk  
Z-ca Burmistrza Miasta  

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-05-19 14:49:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-05-19 15:11:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki