Zarządzenie Burmistrza nr 92/08 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  92/2008

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 02 czerwca 2008r.

 

 

w sprawie: wprowadzenia  Regulaminu  Pracy Komisji Przetargowej

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 21 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) zarządzam:

 

 

§ 1

 

 

Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim Regulamin Pracy Komisji Przetargowej – w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2

 

 

Traci moc Zarządzenie nr 75/2005 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 20 października 2005r. w sprawie regulaminu komisji przetargowych.

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

(-)Jacek Kowalski

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Zwolińska Edyta
(2008-06-06 12:57:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Zwolińska Edyta
(2008-06-06 14:09:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki