zarzadzenie 83/08

ZARZĄDZENIE Nr 83/2008        
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki        
z dnia 29 maja 2008 r.
        

        
w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2008.         
        
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 173 ust. 5, art 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 z późn. zm.)  oraz § 12 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XVII /163 /2007 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2007  r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2008,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2008:        
        

§ 1        

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1:        
a/ zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 62.410 zł.        
Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi  72.978.125 zł.        

§ 2        

  
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 2:        
a/ zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 101.428 zł.        
b/ zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 163.838 zł.        
Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi  91.075.057 zł.        
        

§ 3        


        
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.        
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r., po dokonaniu zmian w planie wydatków budżetowych niniejszym zarządzeniem, stanowią załącznik nr 3.        
        

§ 4        

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy.         
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4.        
        

§ 5        

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu.        

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-06-10 15:09:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-06-10 15:24:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki